Viitteet 1-20 / 445

  • Ohje työfysioterapeutin suoravastaanoton toteuttamisesta 

   Sosiaali- ja terveysministeriö; Työterveyslaitos; KELA (Työterveyslaitos, 2019)
   Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnan kokouksessa 28.3.2019 päätettiin, että työterveyshuollossa voidaan ottaa käyttöön työfysioterapeutin suoravastaanotto. Neuvottelukunta arvioi, että ...
  • Anvisning för direktmottagning hos företagsfysioterapeut 

   Social- och hälsovårdsministeriet; Arbetshälsoinstitutet; FPA (Arbetshälsoinstitutet, 2019)
   Social- och hälsovårdsministeriets delegation för företagshälsovården har vid sitt möte 28.3.2019 bestämt att man inom företagshälsovården kan införa direktmottagning hos företagsfysioterapeuter. Delegationen bedömer att ...
  • Digitalisoituvat työprosessit : kohti uutta toimintamallia ja osaamista 

   Tuomivaara, Seppo; Ala-Laurinaho, Arja; Perttula, Pia
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Työssä käytettävät tietojärjestelmät ovat yhä useammin laajoja integroituneita osajärjestelmien kokonaisuuksia. Nämä integroituneet tietojärjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmät, ovat reaaliaikaisen tietoon perustuvan ...
  • Osallistavan työpaikkaintervention vaikuttavuus selkäkipuisen työntekijän työkyvyn tuessa : Satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus 

   Sormunen, Erja; Ylisassi, Hilkka; Mäenpää-Moilanen, Eija; Remes, Jouko; Turunen, Jarno; Karppinen, Jaro; Martimo, Kari-Pekka
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä työkyvyn uhka Suomessa. Työkyvyn näkökulmasta on tärkeää, että työjärjestelyillä mahdollistetaan työelämässä jatkaminen tuki- ja liikuntaelinongelmista huolimatta. Satunnaistetussa, ...
  • Työkykyjohtamisen monitoimijaista kehittämistä : Työhyvinvointi-SIB -hankkeen arviointi 

   Pehkonen, Irmeli; Horppu, Ritva; Turunen, Jarno; Ojajärvi, Anneli; Toivio, Pauliina; Juvonen-Posti, Pirjo (Työterveyslaitos, 2019)
   Työhyvinvointi-SIB oli ensimmäinen tulosperusteiseen rahoitussopimukseen (niin kutsuttu Social Impact Bond) perustuva hanke Suomessa ja ensimmäinen työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävä vaikuttavuusinvestointihanke ...
  • Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa 2018 

   Takala, Esa-Pekka; Leino, Timo; Harjunpää, Kaisa; Hirvonen, Maria; Kauranen, Tiina; Liljeström, Krista; Syynimaa, Susanna; Österbacka, Owe
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Kyselytutkimuksen raportti kertoo, mikä oli työterveyshuoltoyksiköiden ja niiden henkilöstön määrä, valtakunnallinen kattavuus ja laatu Suomessa vuonna 2018. Selvitys on tehty sosiaali- ja terveysministeriön välineeksi ...
  • Äidin työmelun vaikutus syntyvän lapsen kielelliseen kehitykseen 

   Jungewelter, Soile; Taskinen, Helena; Lindbohm, Marja-Liisa; Jansson-Verkasalo, Eira; Sallmén, Markku; Huotilainen, Minna; Pääkkönen, Rauno; Toppila, Esko; Airo, Erkko; Remes, Jouko
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Pitkä työura edellyttää kykyä oppia, mikä pääasiallisesti tapahtuu kielen ja käsitteiden avulla. Sikiön altistuminen melulle voi vaikuttaa keskushermostolliseen kuullun prosessointiin ja välillisesti lapsen kielelliseen ...
  • Pienten yritysten ja työterveyshuollon yhteistyö : tutkimusraportti yhteistyöstä, siihen liittyvistä käytännöistä ja niiden kehittymisestä kahden vuoden seuranta-aikana 

   Palmgren, Helena; Kaleva, Simo; Ruuskanen, Kristina; Nissinen, Sari; Weiman, Marita; Kaila-Kangas, Leena
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Toimiva yhteistyö yritysten ja työterveyshuollon välillä auttaa huolehtimaan henkilöstön terveydestä ja työkyvystä. Samalla onnistuu huolehtiminen työyhteisön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta yrityksessä. ...
  • Lyijyaltistuminen Suomessa 2000–2014 : Biologisen monitoroinnin tilasto 

   Kiilunen, Mirja
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2017)
   Tämän kirjan tiedot perustuvat Työterveyslaitokselle työperäisen lyijyaltistumisen selvittämistä varten tulleisiin veri- ja virtsanäytteisiin vuosina 2000–2014. Tänä aikana tehtiin työperäisen altistumisen kartoittamiseksi ...
  • Kadmiumaltistuminen Suomessa 2000–2014 : Biologisen monitoroinnin tilasto 

   Kiilunen, Mirja
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2016)
   Tämän kirjan tiedot perustuvat Työterveyslaitoksella työperäisen altistumisen selvittämistä varten tulleisiin veren ja virtsan kadmiumnäytteisiin vuosina 2000–2014. Tänä aikana tehtiin 4 105 veren kadmiummittausta ja 3 682 ...
  • Kobolttialtistuminen Suomessa 1979-2018 : Biomonitoroinnin tilasto 

   Kiilunen, Mirja
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Tämän kirjan tiedot perustuvat Työterveyslaitoksella vuoden 2018 loppuun mennessä työperäisen altistumisen selvittämistä varten tulleisiin virtsan kobolttinäytteisiin. Tulokset on koodattu vuoden 2008 toimialaluokituksen ...
  • Ratkaisuja työhönpaluuseen työterveysneuvottelussa : Moniaineistoinen tutkimus päätöksenteosta ja koetusta hyödystä 

   Juvonen-Posti, Pirjo; Ristimäki, Hanna-Leena; Pesonen, Sanna; Weiste, Elina; Koskela, Inka; Nyman, Helena; Nukari, Eero; Ruusuvuori, Johanna
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Työurien pidentäminen ja työhön osallistumisen asteen nostaminen edellyttävät, että työkyvyltään erilaisista lähtökohdista työelämään osallistuvia tuetaan työhön kiinnittymisessä ja työssä jatkamisessa. Tässä hankkeessa ...
  • Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu 

   Järvinen, Inga; Luhtaniemi, Tuula (Työterveyslaitos, 2013)
   Laki velvoittaa työnantajan tarttumaan työyhteisön ristiriitoihin. Ratkaisemattoman ristiriidan hinta voi olla työntekijöiden hyvinvoinnin hiipuminen, joka aiheuttaa sairauspoissaoloja, ennenaikaisia eläköitymisiä ja ...
  • Etänä toteutettava työpaikkaselvitys : Teknologian mahdollisuudet ja haasteet työterveyshuollon perustyöpaikkaselvityksessä 

   Nissinen, Sari; Koroma, Johanna; Koskinen, Heli; Leino, Timo; Veijalainen, Henna; Nyberg, Mika; Rauhamaa, Saija; Koivisto, Tiina; Uusitalo, Jose
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Teknologian kehittyminen on lisännyt työterveyshuollossa palvelujen tuottamista etäpalveluina. Etänä toteutetun työpaikkaselvityksen mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu. Hankkeessa selvitettiin muun muassa ...
  • Ympäristöherkkyyden hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen Suomessa 

   Sainio, Markku; Karvala, Kirsi (Työterveyslaitos, 2016)
   Ympäristöherkkyys voi aiheuttaa merkittävää kärsimystä ja haittaa. Useat suomalaiset ja eurooppalaiset tahot, mukaan lukien Euroopan parlamentti, ovat esittäneet, että ympäristöherkkyyteen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän ...
  • Toimintakykyä rajoittava sisäilmaoireisto 

   Frilander, Heikki; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Vuokko, Aki (Työterveyslaitos, 2018)
   Työterveyslaitos sai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toimeksiannon arvioida sisäilmasta vakavasti sairastuneiden määrää ja miten sisäilmaongelmista kärsivät ihmiset ovat saaneet hoitoa tai sosiaalietuuksia ja miten ...
  • Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2015 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset 

   Koskela, Kirsi; Lehtimäki, Johanna; Toivio, Pauliina; Aalto-Korte, Kristiina; Pesonen, Maria; Suuronen, Katri; Lindström, Irmeli; Airaksinen, Liisa; Suojalehto, Hille; Helaskoski, Eva
   Katsauksia : 171 (Työterveyslaitos, 2019)
   Vuonna 2015 työikäisille (15-64 -vuotiaat) kirjattiin Työperäisten sairauksien rekisteriin 1 189 vahvistettua ammattitautia (5,0 tapausta/10 000 työllistä). Työikäisten vahvistettujen ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen ...
  • Well-being at work among helicopter emergency medical service personnel in Finland 

   Sallinen, Mikael; Laukkanen-Nevala, Päivi; Puttonen, Sampsa; Virkkunen, Ilkka; Vanttola, Päivi; Olkinuora, Anna (Finnish Institute of Occupational HealthFinnHEMS Research and Development Unit, 2019)
   Personnel engaged in emergency medical services (EMS) and in helicopter emergency medical services (HEMS) perform challenging missions 24/7. This underlines the importance of overall well-being at work among these personnel. ...
  • Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen : AsbTest 

   Linnainmaa, Markku; Kokkonen, Anna; Kulmala, Ilpo; Kähkönen, Heli; Mäkelä, Erja; Annila, Petri; Kemppainen, Niina; Kanerva, Tomi; Nurkka, Timo; Säämänen, Arto; Häkkinen, Eveliina; Pasanen, Pertti
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Tutkimuksessa kehitettiin ja ohjeistettiin sellaisia asbestipurkutyön turvallisuuden mittaus- ja valvontakäytäntöjä, joiden avulla työntekijöiden ja muiden ihmisten asbestialtistuminen voidaan ennaltaehkäistä. Hankkeessa ...
  • Muutosten lähteillä – siltoja uuteen työhön : Tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia 

   Käpykangas, Sari; Ansio, Heli; Houni, Pia; Lusa, Sirpa; Toivio, Pauliina; Uitti, Jukka
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Yhteiset työtilat ja monitilatoimistot ovat aikamme työkulttuurin trendi. Työtilat ovat muuttuneet avoimiksi kohtaamispaikoiksi. Yritysten yhteenmuuttoja perustellaan synergiaeduilla. Niitä ovat kustannushyödyt, verkostoitumisen ...