Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • Occupational class inequalities in disability retirement after hospitalisation 

   Pietiläinen, Olli; Laaksonen, Mikko; Lahelma, Eero; Salonsalmi, Aino; Rahkonen, Ossi
   Scandinavian Journal of Public Health : 3 (Sage, 21.08.2017)
   Aims: This study aimed to investigate whether hospitalisation is associated with increased risk of disability retirement differently across four occupational classes. Methods: 170,510 employees of the City of Helsinki, ...
  • Old-age pension reforms in the EU-15 countries at a time of retrenchment 

   Vidlund, Mika
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:1 (Eläketurvakeskus, 12.09.2006)
  • On the optimal lifetime redistribution and social objectives: a multidimensional approach 

   Ravaska, Terhi; Tenhunen, Sanna; Tuomala, Matti
   International Tax and Public Finance : 3 (Springer, 30.08.2017)
   We characterize optimal redistribution policy when there are differences not only in individuals’ productivities but also in their tastes towards the timing of consumption, i.e. some are patient and others impatient in ...
  • Onko eläkkeiden rahoituksellinen perusta vakaa? : Laskelmia järjestelmän taloudellisesta kestävyydestä 

   Kotamäki, Mauri; Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2 (Kansantaloudellinen yhdistys, 15.06.2017)
   Väestön ikärakenteen muutoksen takia suomalaisen eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys on pysyvästi ajankohtainen kysymys. Kasvavalle osalle väestöstä eläke on tärkein toimeentulon lähde. Eläkevakuutusmaksu on suuri ...
  • Onko työuraeläkkeitä muualla? 

   Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 02/2015 (Eläketurvakeskus, 22.04.2015)
   Katsauksessa tarkastellaan työuraeläkkeen tyyppisiä eläkejärjestelyjä Euroopan maissa, joissa viidestä löytyy vastaava järjestely. Käsittelyaiheina ovat työuraeläkkeen vaatimukset, työn kriteerit sekä eläkkeen myöntämise ...
  • Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?: YEL-työtulon tasotarkastelua eri näkökulmista 

   Hyrkkänen, Raili
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:2 (Eläketurvakeskus, 15.04.2009)
   Julkaisu käsittelee yrittäjien eläkevakuuttamista YEL-työtulon riittävyyden näkökulmasta. YEL-työtuloa on verrattu yrittäjätoiminnasta saatuun työtuloon ja tarkasteltu sen vastaavuutta Eläketurvakeskuksen antamiin ...
  • Optimising pension financing with an application to the Finnish earnings-related pension scheme 

   Vaittinen, Risto; Risku, Ismo; Lindell, Christina; Biström, Peter
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2007:1 (Eläketurvakeskus, 18.10.2007)
   In this research we assess optimality criteria for the contribution patch, taking expenditures as given. The contribution rule is examined both in case of certainty and in case of uncertainty about future alternatives. ...
  • Osa-aikaeläke : katsaus osa-aikaeläkettä koskeviin tilasto- ja tutkimustietoihin 

   Takala, Mervi
   Tutkimuksia : 1994:4 (Eläketurvakeskus, 1994)
   Tutkimuksen tarkoituksena on luoda katsaus osa-aikaeläkkeen kehitykseen käymällä läpi sekä tilastoja että jo tehtyjä tutkimuksia ja lopuksi arvioida tutkimustarpeita.
  • Osa-aikaeläke : katsaus viimeaikaiseen kehitykseen 

   Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen monisteita 32 (Eläketurvakeskus, 15.09.2000)
   Monisteessa kuvataan käytettävissä olevien tilastojen valossa osa-aikaeläkeläisten määrän kehitystä. Myös osa-aikaeläkeläisten ikäjakaumia tarkastellaan niin alkaneiden eläkkeiden kuin voimassa olevien eläkkeiden osalta. ...
  • Osa-aikaeläke ja eläkeuudistuksen tavoitteet 

   Takala, Mervi; Hietaniemi, Marjukka
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2008:2 (Eläketurvakeskus, 18.06.2008)
   Raportissa arvioidaan, toimiiko osa-aikaeläke eläkeuudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Raportti sisältää kolme artikkelia. Artikkeleissa kysytään, pidentääkö osa-aikaeläke työuraa tai mitä osa-aikaeläke maksaa. Yksi ...
  • Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa 

   Salonen, Janne; Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 (Eläketurvakeskus, 20.10.2010)
   Selvityksessä tarkastellaan ensimmäistä kertaa kokonaisaineistolla osa-aikaeläkeläisille karttuneita eläkkeitä niihin oikeuttavine tuloineen. Lisäksi tarkastellaan työurien pituutta, lukumäärä- ja alkavuustietoja, eläkelakia ...
  • Osa-aikaeläkeläisten eläkkeet ja ansiot 

   Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen monisteita 47 (Eläketurvakeskus, 26.05.2004)
   Osa-aikaeläkeläisten ansioita ja keskieläkkeitä on selvitetty vuonna 2001 kerätyn kyselyaineiston, tilastojen ja rekisteritietojen avulla. Eläkkeiden määriä ja jakaumia kuvataan tilastotietojen avulla ja kysely- ja ...
  • Osa-aikaeläkeläisten työ ja tulot: kuvaus rekisteriaineistojen valossa 

   Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen monisteita 35 (Eläketurvakeskus, 03.09.2001)
   Selvityksessä tarkastellaan vuosina 1987–1998 osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä henkilöitä, heidän työssäkäyntiään ja tulotasoaan ennen osa-aikaeläkkeelle siirtymistä. Muutokset osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden valtionveronalaisissa ...
  • Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin 

   Salonen, Janne; Möttönen, Jyrki
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2 (Kansantaloudellinen yhdistys, 17.06.2019)
   Osa-aikaeläkkeitä myönnettiin vuosina 1987−2017 kaikkiaan 147 000 henkilölle. Eläkkeen tarkoitus oli lisätä joustoa työuran lopussa ja edesauttaa työssä pysymistä. Osa-aikaeläkkeen valitsivat erilaiset työntekijäryhmät. ...
  • Osa-aikaeläketutkimus : kyselyaineistojen kuvaus 

   Takala, Mervi
   MonisteitaPapers : 22 (Eläketurvakeskus, 1997)
  • Osakemarkkinoiden näkymät ja haasteet eläkesijoittamiselle 

   Kahra, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:3 (Eläketurvakeskus, 17.09.2009)
   Raportti tarkastelee osakemarkkinoiden kehitystä eläkevarojen sijoittamisen näkökulmasta. Sijoitussalkun optimaalinen koostumus valitaan eri omaisuusluokkien tarjoamien riskilisien ja hajautushyötyjen perusteella. Jatkossa ...
  • Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus työeläkejärjestelmässä 

   Gould, Raija; Nyman, Heidi; Lampi, Jukka
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:7 (Eläketurvakeskus, 19.12.2008)
   Osatyökyvyttömyyseläkkeet ovat viime vuosina yleistyneet, joskin niiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on edelleen melko pieni. Katsauksessa tarkastellaan tilastotietojen ja aiempien selvitysten avulla ...
  • Osittain työkyvytön vai osittain työkykyinen? Tutkimus osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäolosta 

   Gould, Raija; Nyman, Heidi; Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2003:33 (Eläketurvakeskus, 25.11.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäkäyntiä ja työttömyyttä. Myös työhaluja ja työkykyä kartoitetaan. Koska osatyökyvyttömyyseläkeläisistä on vähän tutkimustietoa, projektissa kuvataan myös ...
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke: miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? 

   (Eläketurvakeskus, 28.08.2017)
   Opas on tarkoitettu avuksi eläkelaitosten eläkeneuvojille, kun he kertovat eläkkeensaajalle osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutuksista. Oppaassa on kerrottu lyhyesti ja yksinkertaistaen OVE:n pääpiirteet ja ...