Uusimmat viitteet

 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2017 

  Aho, Jaakko; Hurmerinta, Saara; Laitinen, Anne; Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 27.04.2018)
  Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2017 yhteensä 1,5 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2017 tehdyissä ...
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle 

  Vaalavuo, Maria
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 26.04.2018)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin rekisteriaineiston avulla eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä Suomessa vuonna 2015. Julkiset palvelut tukevat ihmisten hyvinvointia monilla tavoin ja voidaan ajatella, että ne ...
 • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 19.04.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
 • Työeläkkeiden kustannustenjako 

  Mäkinen, Hanna
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 09.04.2018)
  Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan ...
 • Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet 

  Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2018 (Eläketurvakeskus, 22.03.2018)
  Eläkejärjestelmään liittyvät taloudelliset kannustimet lykätä eläkkeelle siirtymistä voivat vaikuttaa päätöksiin vain, jos ne tunnetaan. Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeikää lähestyvien tietoutta eläkejärjestelmän ...
 • Pääoma-arvokertoimet 

  Lahti, Sergei; Toro, Sari
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 16.03.2018)
  Käsikirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia. Uudistetun kirjan laskentakaavoissa otetaan huomioon 31.12.2016 voimaan tullut TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen uusi kaksiosaisen ...
 • Oven ensimmäinen vuosi: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2018 (Eläketurvakeskus, 14.02.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen vuoden ajalta.
 • Kokonaiseläke 2018: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

  Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
  Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 07.01.2018)
  Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 

  Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 17.01.2018)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2016 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
 • Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen: sukupuolen, työskentelysektorin ja muuttuneiden elämäntilanteiden vaikutukset 

  Nivalainen, Satu; Järnefelt, Noora
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2017 (Eläketurvakeskus, 04.01.2018)
  Tutkimuksessa tarkastellaan palkansaajien eläkeaikeiden ja toteutuneen eläkeiän taustatekijöitä. Eläkeaikeita mitataan vuoden 2003 työolotutkimuksen kysymyksellä, jossa henkilöltä on kysytty arviota kokoaikaiselle eläkkeelle ...
 • Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016 

  Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 14/2017 (Eläketurvakeskus, 27.12.2017)
  Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2016 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden ...
 • Suomen työeläkevakuutetut 2016 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2017; Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2017 (Eläketurvakeskus, 21.12.2017)
  Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 18–68-vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin. Tilasto ...
 • Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa 

  Salonen, Janne; Takala, Mervi; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko
  Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2017 (Eläketurvakeskus, 19.12.2017)
  Raportissa tarkastellaan Suomen osa-aikaeläkkeen kehitystä vuodesta 1987 vuoteen 2017. Siinä kuvataan osa-aikaeläkkeen historiaa ja käyttöä. Osa-aikaeläkeläisiä kuvataan tilasto- ja rekisteritietojen valossa. Raportissa ...
 • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2016 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 12/2017 (Eläketurvakeskus, 23.11.2017)
  Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2016. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
 • Pension indicators 


  Finnish Centre for Pensions, Reports 07/2017 (Eläketurvakeskus, 26.10.2017)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2017; Eläketurvakeskuksen tilastoja 11/2017 (Eläketurvakeskus, 25.10.2017)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien, ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen ...
 • Partiell förtida ålderspension 

  (Eläketurvakeskus, 23.10.2017)
  Vägledningen är avsedd som hjälp för pensionsanstalternas pensionsrådgivare som berättar för sina kunder om vilken inverkan partiell förtida ålderspension har. Här presenteras den partiella förtida ålderspensionen och ...
 • Flexible retirement - a model for the future? Lessons from Sweden, Norway and Finland 

  Vidlund, Mika
  Finnish Centre for Pensions, Reports 06/2017 (Eläketurvakeskus, 11.10.2017)
  This report reviews the change in retirement behaviour in Sweden, Norway and Finland after recent old-age pension reforms and, particularly, how flexible retirement together with the establishment of early old-age pensions ...
 • Arbetspensionsrehabilitering år 2016 

  Saarnio, Leena
  Statistik från pensionsskyddscentralen 10/2017 (Eläketurvakeskus, 29.09.2017)
  I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2000, med tonvikten på år 2016. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke: miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? 

  (Eläketurvakeskus, 28.08.2017)
  Opas on tarkoitettu avuksi eläkelaitosten eläkeneuvojille, kun he kertovat eläkkeensaajalle osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutuksista. Oppaassa on kerrottu lyhyesti ja yksinkertaistaen OVE:n pääpiirteet ja ...

Näytä lisää