Uusimmat viitteet

 • Suomen työeläkkeensaajat 2017 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja 07/2018Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018 (Eläketurvakeskus, 28.06.2018)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 

  Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 06/2018 (Eläketurvakeskus, 26.06.2018)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2017. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
 • Pensioners’ subjective economic well-being in European countries : comparisons behind the income satisfaction paradox 

  Palomäki, Liisa-Maria
  Studies : 04/2018 (Finnish Centre for Pensions, 18.06.2018)
  This study expands the research on the relativity of financial satisfaction in old age by taking into account contextual and longitudinal aspects. With multilevel and longitudinal analysis methods, this study looks at how ...
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2017 

  Saarnio, Leena
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 5/2018 (Eläketurvakeskus, 12.06.2018)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 2005 lähtien, pääpaino on vuodessa 2017. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, ...
 • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017 

  Ahonen, Kati; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
  Tutkimus tuottaa tietoa 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksista. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rahat riittävät tavanomaiseen kulutukseen, mihin rahaa käytetään, millaisiin menoihin toimeentulovaikeudet ...
 • Pocket Statistics 2018 


  Statistics from the Finnish Centre For Pensions : 04/2018 (Finnish Centre For Pensions, 24.05.2018)
  Pocket Statistics comprises key statistical data on pension provision. It also includes information on the overall social security and population of Finland. The publication is available in Finnish, Swedish and English.
 • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2018 


  Statistik från pensionsskyddscentralen : 04/2018 (Pensionsskyddscentralen, 24.05.2018)
  I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
 • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2018 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 04/2018 (Eläketurvakeskus, 24.05.2018)
  Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2017 

  Aho, Jaakko; Hurmerinta, Saara; Laitinen, Anne; Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 27.04.2018)
  Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2017 yhteensä 1,5 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2017 tehdyissä ...
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle 

  Vaalavuo, Maria
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 26.04.2018)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin rekisteriaineiston avulla eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä Suomessa vuonna 2015. Julkiset palvelut tukevat ihmisten hyvinvointia monilla tavoin ja voidaan ajatella, että ne ...
 • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 19.04.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
 • Työeläkkeiden kustannustenjako 

  Mäkinen, Hanna
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 09.04.2018)
  Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan ...
 • Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet 

  Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2018 (Eläketurvakeskus, 22.03.2018)
  Eläkejärjestelmään liittyvät taloudelliset kannustimet lykätä eläkkeelle siirtymistä voivat vaikuttaa päätöksiin vain, jos ne tunnetaan. Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeikää lähestyvien tietoutta eläkejärjestelmän ...
 • Pääoma-arvokertoimet 

  Lahti, Sergei; Toro, Sari
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 16.03.2018)
  Käsikirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia. Uudistetun kirjan laskentakaavoissa otetaan huomioon 31.12.2016 voimaan tullut TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen uusi kaksiosaisen ...
 • Oven ensimmäinen vuosi: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2018 (Eläketurvakeskus, 14.02.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen vuoden ajalta.
 • Kokonaiseläke 2018: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

  Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
  Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 07.01.2018)
  Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2016 

  Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 17.01.2018)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2016 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
 • Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen: sukupuolen, työskentelysektorin ja muuttuneiden elämäntilanteiden vaikutukset 

  Nivalainen, Satu; Järnefelt, Noora
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2017 (Eläketurvakeskus, 04.01.2018)
  Tutkimuksessa tarkastellaan palkansaajien eläkeaikeiden ja toteutuneen eläkeiän taustatekijöitä. Eläkeaikeita mitataan vuoden 2003 työolotutkimuksen kysymyksellä, jossa henkilöltä on kysytty arviota kokoaikaiselle eläkkeelle ...
 • Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2016 

  Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 14/2017 (Eläketurvakeskus, 27.12.2017)
  Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2016 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden ...
 • Suomen työeläkevakuutetut 2016 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2017; Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2017 (Eläketurvakeskus, 21.12.2017)
  Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 18–68-vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin. Tilasto ...

Näytä lisää