Uusimmat viitteet

 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 


  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2019 (Eläketurvakeskus, 10.10.2019)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Eläkehyvityksiä pienten lasten vanhemmille : kansainvälisiä esimerkkejä 

  Väänänen, Niko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2019 (Eläketurvakeskus, 25.09.2019)
  Katsauksessa vertaillaan pienten lasten vanhemmille myönnettyjä eläkehyvityksiä kuuden eri maan työeläkejärjestelmässä. Julkaisussa käydään läpi perusteluita, miksi pienten lasten vanhemmille annetaan hyvityksiä, kuvaillaan ...
 • Työeläkeindikaattorit 2019 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 5/2019 (Eläketurvakeskus, 12.09.2019)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
 • Total pension in Finland 2019 : How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined? 

  Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
  Finnish Centre for Pensions, Reports : 04/2019 (Finnish Centre for Pensions, 05.09.2019)
 • Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista 

  Ahonen, Kati; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Nivalainen, Satu; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu; 0000-0002-3107-1632; 0000-0001-9621-3710; 0000-0003-1315-0713; 0000-0002-1166-8677; 0000-0001-9449-7203; 0000-0003-2687-1245
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.08.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, ...
 • Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 

  Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 07/2019 (Eläketurvakeskus, 28.06.2019)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2018. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
 • Suomen työeläkkeensaajat 2018 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 06/2019 (Eläketurvakeskus, 27.06.2019)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Yrittäjien eläkeaikeet : työolojen ja eläketurvan merkitys 

  Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 19.06.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjien eläke- ja työssäjatkamisaikeita sekä syitä työnteon lopettamiselle tai jatkamiselle. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on työolojen ja eläketurvan riittävyyden vaikutus työssäjatkam ...
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2018 

  Saarnio, Leena
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 05/2019 (Eläketurvakeskus, 11.06.2019)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 2009 lähtien, pääpaino on vuodessa 2018. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, ...
 • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2019 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 04/2019 (Eläketurvakeskus, 22.05.2019)
  Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
 • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2019 


  Statistik från Pensionsskyddscentralen : 04/2019 (Pensionsskyddscentralen, 22.05.2019)
  I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
 • Pocket Statistics 2019 


  Statistics from the Finnish Centre For Pensions : 04/2019 (Finnish Centre For Pensions, 22.05.2019)
  Pocket Statistics comprises key statistical data on pension provision. It also includes information on the overall social security and population of Finland. The publication is available in Finnish, Swedish and English.
 • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2019 (Eläketurvakeskus, 17.04.2019)
  Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2018 

  Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 03/2019 (Eläketurvakeskus, 28.03.2019)
  Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2018 yhteensä 1,4 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2018 tehdyissä ...
 • Lakisääteiset eläkkeet : pitkän aikavälin laskelmat 2019 

  Tikanmäki, Heikki; Lappo, Sampo; Merilä, Ville; Nopola, Tuija; Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.03.2019)
  Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2019–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja ...
 • Työeläkkeen laskentaopas 2019 

  Kujanpää, Johanna; Hietaniemi, Marjukka
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 13.03.2019)
  Työeläkkeen laskentaopas on käsikirja, johon on koottu keskeiset työeläkkeen laskentasäännöt. Laskentaoppaassa käsitellään eläkelaskennan perusteita esimerkkien kera. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta ...
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2017–2018 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 02/2019 (ELäketurvakeskus, 08.03.2019)
  Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2018 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita ja eläkkeitä kuvataan kahden ensimmäisen vuoden ajalta. Työuraeläkkeestä esitetään ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017 

  Varis, Jarno; Hurmerinta, Saara
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 28.02.2019)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2017 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
 • Kokonaiseläke 2019 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

  Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 13.01.2019)
  Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
 • Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus 

  Kautto, Mikko (Eläketurvakeskus, 17.01.2019)
  Osa työeläkkeistä maksetaan eläkevaroille saatavilla tuotoilla. Eläkevarojen merkitys eläkkeiden rahoituksessa on myös kasvanut. Kirjassa käsitellään rahastoinnin lähtökohtia ja tavoitteita sekä tarkastellaan eläkevarojen ...

Näytä lisää