Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä : Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset 

   Wallenius, Kaisa; Hovi, Hanna; Mahiout, Selma; Remes, Jouko; Rautiala, Sirpa; Jokela, Pirjo; Leino, Katri; Liukkonen, Tuula (Työterveyslaitos, 2021)
   Katsauksessa tarkastellaan toimistotyyppisissä työympäristöissä esiintyvien haihtu-vien orgaanisten yhdisteiden yleisimpiä päästölähteitä, pitoisuustasoja, haitallisia terveysvaikutuksia ja mittausmenetelmiä. Tarkastelun ...
  • HeMoHes - Parantavat ja modulaariset terveydenhuollon tilat 

   Peltokorpi, Antti; Salonen, Heidi; Seppänen, Olli; Lillrank, Paul; Kyrö, Riikka; Lavikka, Rita; Alapieti, Tuomas; Malmström, Tomi; Silander, Katariina; Särkilahti, Anna; Ven, Robert; Siro, Kristian; Narko, Juhani; Luoma-Halkola, Juhani; Aalto, Leena; Lahtinen, Marjaana; Sirola, Pia; Ruohomäki, Virpi; Reijula, Kari (Aalto yliopisto, 2018)
   Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomista lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalakeskuksiin. ...
  • Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä 

   Mäkelä, Erja; Rissanen, Sirkka; Kähkönen, Heli; Mäkelä, Mauri; Törmänen, Sampsa; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Jussila, Kirsi
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Kylmässä työskentely aiheuttaa ongelmia hengityksensuojainten käyttöön. Kylmä voi aiheuttaa hengityksensuojaimen huurtumista ja jäätymistä, kun hengityksen mukana tuleva kosteus tiivistyy hengityksensuojaimen tai suodattimen ...
  • "Herättelyä tarvitaan" Hyvinvointivastaavien kokemuksia yrittäjäyhdistysten hyvinvointitoiminnasta 

   Visuri, Susanna; Kalanen, Kirsti; Niemi, Leena; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2008)
   Tämä raportti liittyy vuonna 2002 käynnistyneeseen "Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, SYTY2000®” –projektiin, jonka tavoitteena oli edistää pk-yrittäjien terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä jaksamista työelämässä.
  • Hiilinanoputkien aiheuttamien terveysvaikutusten karakterisointi systeemitoksikologian avulla 

   Jukka Sund; Jaana Palomäki; Marit Ilves; Elina Rydman; Terhi Savinko; Joonas Koivisto; Minnamari Vippola; Dario Greco; Henrik Wolff; Lea Pylkkänen; Kai Savolainen; Anne Puustinen; Harri Alenius (Työterveyslaitos, 2013)
   Hiilinanoputket ovat monikäyttöisiä teollisia nanomateriaaleja, jotka soveltuvat lukuisiin teollisuusaloihin. Hiilinanoputkien asbestin kaltainen muoto on kuitenkin nostanut esiin kysymyksiä niiden turvallisuudesta.
  • Hiukkaset ja melu kestävässä kaivosympäristössä (HIME) 

   Linnainmaa, Markku; Kanerva, Tomi; Törmänen, Sampsa; Taxell, Piia; Santonen, Tiina; Hyytinen, Eija-Riitta; Hyvärinen, Ville; Oksa, Panu
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2016)
  • Hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistuminen työpaikoilla : Esiselvitysprojekti 

   Simo Porras; Eija-Riitta Hyytinen; Milja Koponen; Milla Heinälä; Tiina Santonen (Työterveyslaitos, 2015)
   Tutkimuksessa selvitettiin työperäistä altistumista hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseville aineille Suomessa. Tarkoitus oli selvittää missä määrin altistumista tapahtuu, missä työtehtävissä, mikä on viimevuosien ...
  • Hunt for the origin of allergy - comparing the Finnish and Russian Karelia. 

   Haahtela, T.; Laatikainen, T; Alenius, H; Auvinen, P; Fyhrquist, N.; Hanski, I; von Hertzen, L.; Jousilahti, P; Kosunen, T. U.; Markelova, O.; Pantelejev, V.; Uhanov, M.; Zilber, E.; Vartiainen, E.
   CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY : 5 (WILEY-BLACKWELL, 05 / 2015)
  • Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena : tutkimus kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa 

   Elo, Anna-Liisa; Ervasti, Jenni; Kuokkanen, Anna (Työterveyslaitos, 2010)
   Hyvinvoinnin ja organisaation toiminnan tuloksellisuuden tasapainoa peräänkuulutetaan monilla foorumeilla, mutta käytännön menetelmät sen edistämiseksi työpaikoilla ovat jäsentymättömiä. Vaikka tietoa hyvinvoinnista ja ...
  • Hyvinvointia työstä 2030-luvulla : skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä 

   Kokkinen, Lauri; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 25.11.2020)
   Tämä raportti perustuu lähes 30 asiantuntijan näkemykseen työelämän ja työkyvyn kehityksestä 2030-luvulla. Työelämään vaikuttaa lukuisia muutosvoimia, joista raporttiin on valittu neljä keskeisintä: ajattelu- ja toimintatapojen ...
  • Hyvinvointia vuorotyöhön : Työntekijän opas vuorotyön hallintaan 

   Härmä, Mikko; Kandolin, Irja; Sallinen, Mikael; Laitinen, Jaana; Hakola, Tarja (Työterveyslaitos, 2017)
   Kun vuorotyön haittoja halutaan vähentää, keskeisiä keinoja ovat työvuorojen suunnittelu ja työn organisointi, työterveyshuollon järjestämä säännöllinen terveysseuranta, koulutus ja tiedottaminen. Tärkeitä ovat kuitenkin ...
  • Hyvinvointivastaavien kokemukset ja toiveet 

   Hautala, Lea; Kalanen, Kirsti; Oksanen, Tuula; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   Tämä osaraportti liittyy vuonna 2002 käynnistettyyn ”Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, Syty 2000®” –hankkeeseen, joka toteutetaan Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais- Suomen Yrittäjät ry:n yhteistyönä. Hanke ...
  • Hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys 

   Susanna Visuri; Heikki Saarni; Leena Niemi; Henri Wibom; Riitta Hämäläinen (Työterveyslaitos, 2013)
   Opas tarjoaa helposti toteutettavia ideoita ja ajatuksia yrittäjille oman hyvinvoinnin ja työolojen kohentamiseksi.
  • Hyvät tiedon johtamisen käytännöt työterveyshuolto-organisaatioissa 

   Mannermaa, Katri (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
   Tässä työkirjassa esitetään tiedon jalostamisen prosessi työterveyshuolto-or- ganisaatioiden toiminnan kehittämiseksi. Uuden tiedon luomisen avulla työ- terveyshuolto-organisaatiot voivat luoda uusia palvelumalleja ...
  • Ihonsuojauksen ja turvallisten työtapojen merkitys MDI-uretaanityössä 

   Maj-Len Henriks-Eckerman; Erja Mäkelä; Katriina Puttonen; Juha Laitinen; Aki Vuokko; Katri Suuronen; Tarmo Mannelin; Tapani Tuomi; Riitta Sauni (Työterveyslaitos, 2012)
   Tämän tutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa ihosuojauksen ja turvallisten työtapojen merkityksestä MDI-uretaanityössä.
  • Ikäjohtaminen Euroopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa 

   Marjo Wallin (Työterveyslaitos, 2014)
   Eurooppalaisilla työpaikoilla toteutetaan ikäjohtamista monilla eri tavoilla. Raportti analysoi ikäjohtamisen kehittymistä ja erilaisia ilmenemismuotoja Euroopassa. Raportin käytännöllinen ja kehittävä ote auttaa ...
  • Ikääntyvien työhön osallistuminen 

   Esa-Pekka Takala; Jorma Seitsamo; Lea Henriksson; Mikko Härmä; Raija Gould; Satu Nivalainen; Susan Kuivalainen (Työterveyslaitos, 2015)
   Väestön ikärakenteen muutos on monissa teollisuusmaissa johtanut tarpeeseen pidentää työuria. Tässä raportissa tarkastellaan Suomessa 2000-luvulla julkaistua tutkimusta siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ennen eläkeikää ...
  • Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla 

   Rauno Holopainen; Kari Salmi; Eeva-Liisa Hintikka; Pirjo Kekäläinen; Erkki Kähkönen; Sanna Lappalainen; Raimo Niemelä; Kari Reijula; Vesa Asikainen; Pentti Kalliokoski; Pertti Pasanen; Leila Kakko (Työterveyslaitos, 2010)
   Ilmanvaihtojärjestelmien epäpuhtaudet voivat auheuttaa sisäilmaongelmia.
  • Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa : mitatut tiiviydet, paine-erot, ilmanvaihtuvuus, lämöolot ja kyselytyklokset sekä ohjeita eristystilojen suunnittelulle 

   Salmi, Kari; Kähkönen, Erkki; Holopainen, Rauno; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2012)
   Sairaaloissa tarvitaan eristystiloja potilaasta lähtevien taudinaiheuttajien leviämisen estämiseen tai heikkokuntoisten potilaiden suojaamiseksi epäpuhtauksilta. Ihmiset liikkuvat ja matkustavat nykyään paljon ja infektiot ...
  • Ilokaasun turvallinen käyttö synnytyshuoneissa 

   Beatrice Bäck (Työterveyslaitos, 2011)
   Tämän oppaan tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen ja Työsuojelurahaston tutkimukseen Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa.