Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset - poliisin tutkimat tapaukset 

   Eskola, Kaisa; Alvesalo, Anne (Työterveyslaitos, 2010)
   Työelämän tutkijat ovat tuoneet esiin, että ulkomaisen työvoiman kasvun myötä on ollut nähtävissä merkkejä työelämän eriarvoistumisen lisääntymisestä Suomessa. Työelämän tutkijat ovat tuoneet esiin, että ulkomaisen työvoiman ...
  • Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa 

   Järnefelt, Heli; Akila, Ritva; Hirvonen, Ari; Hyvärinen, Hanna Kaisa; Kajaste, Soili; Keskinen, Ullamaija; Lagerstedt, Rea; Leivategija, Terje; Lindholm, Harri; Rosenström, Else; Sallinen, Mikael; Savolainen, Aslak; Virkkala, Jussi; Vuori, Marko; Hublin, Christer (Työterveyslaitos, 2011)
   Tässä tutkimuksessa arvioitiin kognitiivis-behavioraalisen ryhmähoidon soveltuvuutta ja vaikutusta työterveyshuollossa erilaisia työaikoja tekevien työntekijöiden unettomuusoireisiin, unettomuudesta koettuun haittaan, ...
  • Upseerien työajat ja työhyvinvointi : kirjallisuuskatsaus 

   Karhula, Kati; Härmä, Mikko (Työterveyslaitos, 2021)
   Puolustushallinnossa työskenteleminen asettaa erityisiä vaatimuksia henkilöstölle, jolta edellytetään 24/7 valmiutta, korkeaa suoriutumista ja joustavuutta. Työhön sitoutuminen on korkeaa ja se koetaan merkitykselliseksi, ...
  • Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille 

   Siekkinen, Pia; Jurvansuu, Hanna; Rautio, Maria; Husman, Päivi; Toivio, Pauliina; Laitinen, Jaana (Työterveyslaitos, 2013)
   Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille -hankkeessa toteutettiin Työterveyslaitoksen Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö -prosessi TEDI. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia voimavara- ...
  • Uudet keinot tärinäaltistumisen arvioimiseen ja vähentämiseen 

   Ollila, Tapani; Pääkkönen, Rauno; Helenius, Riikka
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Työkoneiden ja työkalujen tärinä on kasvava ammattitauteja aiheuttava altiste. Keinoja altistumisten hallintaan on kuitenkin varsin vähän, kun työvälineitä käytetään niiden pitkäikäisyyden takia vuosia ja uusien hankinnassa ...
  • UUDISTA YHTEISTYÖTÄ! : Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle 

   Kurki, Anna-Leena; Uusitalo, Hanna; Nykänen, Mikko; Mattila-Holappa, Pauliina; Saari, Eveliina (Työterveyslaitos, 2020)
   Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on avain onnistuneeseen oppimiseen. Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan. Uudista yhteistyötä! -työkirja tarjoaa ...
  • Vaikuttava TANO-toiminta 

   Palmgren, Helena; Jalonen, Päivi; Kaleva, Simo; Tuomi, Kaija (Työterveyslaitos, 2012)
   Tämä on raportti TANO-tutkimushankkeen neljännestä ja viimeisestä osatutkimuksesta, TANO-vertailututkimuksesta. Siinä selvitettiin tapaus-verrokki -asetelmassa hankkeen edellisessä osatutkimuksessa kehitetyn TANO-toimintamallin ...
  • Vaikuttava työuupumusinterventio : Systemaattinen katsaus ja toimintaohjeita 

   Ahola, Kirsi; Toppinen-Tanner, Salla; Seppänen, Johanna (Työterveyslaitos, 2016)
   Liiallinen työkuormitus voi johtaa työntekijän uupumiseen, joka lisää työkyvyttömyyden riskiä. Työuupumuksen käsittelemiseksi ei kuitenkaan ole luotu yhtenäistä käytäntöä työterveyshuoltoon ja työpaikoille. Kokosimme tiedon ...
  • VALO Work tilallisena ratkaisuna : Fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja mentaaliset tekijät aivotyön näkökulmasta 

   Kalakoski, Virpi; Valtonen, Teppo; Räsänen, Pauli; Kaartinen, Jouni (Työterveyslaitos, 2021)
   Toimistotyötiloissa tarvitaan hyvät olosuhteet niin keskittymistä vaativiin työtehtäviin kuin yhdessä työskentelyn tilanteisiin, joissa keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin toimistotil ...
  • Value of Safety (VALOSA) : Final report 

   Ratilainen, Henriikka; Salminen, Simo; Kalakoski, Virpi; Zwetsloot, Gerard; Perttula, Pia; Starren, Annick; Ukkonen, Antti; Steijn, Wouter; Puro, Vuokko; Pahkin, Krista; Drupsteen, Linda; Räsänen, Tuula; Aaltonen, Markku; Berkers, Frank; Remes, Jouko (Finnish Institute of Occupational Health, 04 / 2018)
   Many companies describe safety as their top priority, but does that mean that safety is a value for them? Values are more stable and can be expected to have a more sustainable impact on safety than safety as “just a ...
  • Veneenrakentajat – liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena 

   Bäck, Beatrice; Furu, Heidi; Kaukiainen, Ari; Mikkola, Jouni; Mäkelä, Erja; Saalo, Anja; Surakka, Jouni; Säämänen, Arto; Toppila, Esko; Sainio, Markku
   Tietoa työstä (2018)
   Hanke tuotti moniammatillisesti tietoa ja keinoja, joilla estää liuotinaltistumiseen liittyvät terveyshaitat veneenrakennuksessa. Terveyshaittojen ehkäisy toteutuu työpaikalla olevilla keinoilla, mikä lähtee turvallisten ...
  • Venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten työ ja terveys Suomessa : Samankaltaisuudet ja erot kantaväestöön 

   Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Airila, Auli (Työterveyslaitos, 2013)
   Tässä julkaisussa kuvataan Suomessa asuvien venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten maahanmuuttajien työelämään osallistumista, työmarkkinoille sijoittumista, osaamisen hyödyntämistä sekä kokemuksia työpaikan sosiaalisista ...
  • Verkostosta vaikuttavuutta työterveyshuollon kehittämiseen 

   Hakulinen, Hanna; Pesonen, Sanna; Laaksonen, Maire; Jalonen, Päivi; Pulkkinen-Närhi, Pirjo; Rautio, Maria; Räsänen, Kimmo; Manninen, Pirjo (Työterveyslaitos, 2012)
   Suomalainen työelämä, terveydenhuolto ja kunnallinen toimintaympäristö ovat muutoksessa. Tämä haastaa kunnallista työterveyshuoltoa uudistumaan ja toimimaan entistä vaikuttavammin. Tässä kehittämishankkeessa kunnallista ...
  • Verkostot haltuun : Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä 

   Airila, Auli; Aho, Outi; Nykänen, Mikko (Työterveyslaitos, 2016)
   Miten edistää verkostomaista yhteistyötä yli toimialarajojen? Miten voi luoda uusia verkostoja? Mitä eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö edellyttää? Miten verkostoissa tehtävää työtä voi koordinoida? Opas on suunnattu ...
  • Verkostot pienyrittäjän tukena 

   Bergbom, Barbara; Airila, Auli (Työterveyslaitos, 2017)
   Mistä yrittäjä löytää uusia yhteistyökumppaneita? Mitä verkostoissa toimiminen vaatii? Miten eri verkostot voivat tukea yrittäjän hyvinvointia? Tämä opas on tarkoitettu yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita verkostojensa ...
  • Viisi hyvää kysymystä viikossa : Työterveyshuollon kouluttajalääkärin opas 

   Horppu, Ritva; Kinnunen, Irmeli; Toivola, Kristiina (Työterveyslaitos, 2009)
   Opas on kirjoitettu kouluttajan työn tueksi. Tavoitteena on avata näkökulmia aikuisen oppimiseen – tässä tapauksessa työterveyshuollon erikoislääkärin tietojen, taitojen ja suhtautumistapojen oppimiseen. Oppaassa esitellään ...
  • Virkeänä ratissa : Käsikirja 

   Salmi, Anne; Sallinen, Jarmo; Rahkonen, Fanni; Korkiakangas, Eveliina; Kemppainen, Susanna; Nevanperä, Nina; Laitinen, Jaana (Työterveyslaitos, 2011)
   Käsikirjaan on koottu tietoa, vinkkejä ja toimintamalleja, joita on kehitetty yhdessä eri vaikuttajatahojen kanssa.
  • Virtual-Reality Based Nuclear Power Plant Field Operator Training : Research Report 

   Pakarinen, Satu; Laarni, Jari; Koskinen, Hanna; Passi, Tomi; Liinasuo, Marja; Salonen, Tuisku-Tuuli (Työterveyslaitos, 2021)
   In nuclear power plants, field operators (FOP), make inspections and perform operations outside the main control room, and also collaborate with main control room (MCR) operators in different plant states. With emerging ...
  • Vuorotyöntekijöiden unen ja vireyden tukeminen työterveyshuollossa 

   Järnefelt, Heli; Härmä, Mikko; Lapveteläinen, Nina; Leivategija, Terje; Martimo, Kari-Pekka; Paajanen, Teemu; Sallinen, Mikael; Velin, Riitta; Virkkala, Jussi; Hublin, Christer
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Johdanto: Unettomuus on yksi yleisimmistä työikäisten kokemista oireista ja häiriöistä. Jatkuessaan se altistaa psyykkisille ja somaattisille sairauksille sekä työkyvyn heikentymiselle. Unettomuus on yleisempää ...
  • Vuorotyöunihäiriön seulonta- ja diagnoosimenetelmien kehittäminen työterveyshuoltoon 

   Vanttola, Päivi; Härmä, Mikko; Sallinen, Mikael; Hublin, Christer; Virkkala, Jussi; Merikanto, Ilona; Niemelä, Paula; Viitasalo, Katriina; Puttonen, Sampsa (Työterveyslaitos, 2013)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa epäsäännöllisiin työaikoihin liittyvien uni- ja vireyshäiriöiden diagnosoinnin edistämiseksi ja kehittää seulontamenetelmiä siten, että vireystilaongelmat voitaisiin entistä ...