Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • Metallintyöstön kohdepoistoilman hallinta 

   Säämänen, Arto; Kanerva, Tomi; Linnainmaa, Markku; Ahonen, Ilpo; Lehtimäki, Matti; Niemeläinen, Matti; Kalliohaka, Tapio; Pihlajamaa, Pirkko (Työterveyslaitos, 2016)
   Tutkimuksessa selvitettiin työstökeskuksissa yleisesti käytettävien kohdepoistoilman käsittelymenetelmien toimintaa. Tarkoituksena oli selvittää, miten kohdepoistoilman eri käsittelytavat vaikuttavat työilman laatuun. ...
  • Metsän maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään 

   Laitinen, Sirpa
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Metsänhoidon viimeisen vaiheen eli päätehakkuun jälkeen metsä täytyy uudistaa maanmuokkauksella ja puiden istutuksella metsälainsäädännön mukaisesti. Tehokkaassa metsätaloudessa tämä uudistusvelvoite halutaan toteuttaa ...
  • Mielekäs muutos : Kuinka tukea työntekijöiden hyvinvointia organisaatiomuutoksen aikana? 

   Pahkin, Krista; Mattila-Holappa, Pauliina; Nielsen, Karina; Wiezer, Noortje; Widerszal-Bazyl, Maria; de Jong, Tanja; Mockałło, Zofia (Työterveyslaitos, 2011)
   Organisaatiomuutokset ovat osa nykypäivän työelämää, ja useimmat työntekijät kokevat muutoksia työuransa aikana. Organisaatiomuutosten tavoitteena on kehittää työn tuottavuutta ja organisaation kykyä vastata kansainvälistyneen ...
  • Mielekäs organisaatiomuutos -kyselyn menetelmäkäsikirja 

   Krista Pahkin; Pauliina Mattila-Holappa; Anneli Leppänen (Työterveyslaitos, 2013)
   Käsikirjassa esitellyn kyselyn tarkoituksena on selvittää organisaatiomuutoksen ja sen toteutuksen vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin, työn haasteisiin ja yrityksen voimavaroihin. Ajatuksena on, että näitä kolmea tekijää ...
  • Mielekäs organisaatiomuutos -kyselyn menetelmäkäsikirja 

   Pahkin, Krista; Mattila-Holappa, Pauliina; Leppänen, Anneli (Työterveyslaitos, 2013)
   Tämä menetelmäkäsikirja on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto. Hanke on osa Työhyvinvointifoorumia.Mielekäs ...
  • Mikrobiologisten terveysvaarojen selvitys biohajoavien jätteiden laitosmaisessa käsittelyssä 

   Laitinen, Sirpa; Kontro, Merja; Kirsi, Maija; Jokela, Pirjo; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2013)
   Jätteiden hyötykäyttö kierrättämällä on lisääntymässä. Biohajoavien jätteiden kierrätyskäsittelystä saattaa seurata työntekijöille työturvallisuusriskejä, joita selvitettiin tässä hankkeessa. Tutkimuskohteina oli auma-, ...
  • Miksi ammattitaudit vähenevät?: Mitkä asiat selittävät alueelliset erot ammattitautien määrissä Suomessa ja kokonaismäärän muutokset? 

   Oksa, Panu; Talola, Nina; Virtanen, Simo; Saalo, Anja; Sauni, Riitta; Nevalainen, Jaakko; Uitti, Jukka (Työterveyslaitos, 07.09.2016)
   Ammattitaudit kertovat työoloista ja siksi niiden lukumäärien muutokset ovat kiinnostavia. Rekisteriin ilmoitettujen tapausmäärien vaihteluiden syyt osoittautuivat kiinnostaviksi ja moninaisiksi. Suurimpia vaikuttajia ...
  • Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle (MoSaC) : Tutkimushankkeen loppuraportti 

   Tiikkaja, Maria; Puro, Vuokko; Heikkilä, Tarja; Kannisto, Henriikka; Lantto, Eero; Lukander, Kristian; Nykänen, Mikko; Räsänen, Tuula; Simpura, Frans; Uusitalo, Jose
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Teknologian nopea kehitys ja moderni turvallisuusajattelu ovat tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia myös työturvallisuuskoulutukseen. Virtuaalitodellisuuden (VR) käyttö tekee tuloaan turvallisuuskoulutuksiin, ja ymmärrys ...
  • Molecular Alterations in Asbestos-Related Lung Cancer 

   Nymark Penny (Finnish Institute of Occupational Health, 2010)
   Asbestos is still a serious problem all around the world, even though the devastating health effects of breathing in the microscopically tiny mineral fibres have been known for over a century. Asbestos exposure causes a ...
  • Moni osaa! : työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla 

   Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Kurki, Anna-Leena; Bergbom, Barbara; Airila, Auli; Työterveyslaitos
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Maahanmuuttajan on usein vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. Toisaalta monien maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin ...
  • Monimuotoisuusbarometri 2007 : ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana 

   Haapanen, Ari (Työterveyslaitos, 2007)
   Monimuotoisuusbarometrilla mitattiin monimuotoisuutta suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuksessa selvitettiin lähinnä henkilöstöjohdon käsityksiä siitä, miten suomalaisen työelämän monimuotoisuus koetaan nyt ja miten se ...
  • Monimuotoisuusbarometri 2011 : Henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksiä monimuotoisuudesta työorganisaatioissa 

   Toivanen, Minna; Haapanen, Ari; Väänänen, Ari; Bergbom, Barbara; Viluksela, Marja (Työterveyslaitos, 2012)
   Monimuotoisuusbarometrilla kartoitettiin henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksiä monimuotoisuudesta suomalaisessa työelämässä. Uusi, vuoden 2011 barometri kuvaa, miten suomalaisen työelämän monimuotoisuus koettiin vuonna ...
  • Monimuotoisuusbarometri 2016 : Fokuksessa monikulttuurisuus ja osaaminen 

   Bergbom, Barbara; Toivanen, Minna; Airila, Auli; Väänänen, Ari (Työterveyslaitos, 08.11.2016)
   Suomalaisten työyhteisöjen monimuotoisuuden kirjo on laaja. Se kattaa työntekijöiden erilaisuuden mm. iän, sukupuolen, etnisen taustan, sukupuolisen suuntautumisen, vammaisuuden, osatyökykyisyyden, kielen, uskonnon ja ...
  • Monimuotoisuusbarometri 2020 : Fokuksessa rekrytointikäytännöt ja monikulttuurisuus 

   Bergbom, Barbara; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Suomalaisten työyhteisöjen monimuotoisuuden kirjo on laaja ja se tulee laajenemaan erityisesti kansainvälisen muuttoliikkeen ja monikulttuuristumisen myötä. Työyhteisöjen monimuotoisuus kattaa työntekijöiden erilaisuuden ...
  • Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilan käyttäjien hyvinvointi (MOSI) : Tutkimushankkeen loppuraportti 

   Lahtinen, Marjaana; Lappalainen, Sanna; Leikas, Matti; Ruohomäki, Virpi; Sainio, Markku; Salmi, Kari; Sirola, Pia; Stengård, Jari; Tähtinen, Katja; Laitinen, Sirpa; Remes, Jouko; Vendelin, Johanna; Tillander, Sari; Pääkkönen, Taina (Työterveyslaitos, 2016)
   Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä tehdyssä tutkimushankkeessa (2014-2016) tutkittiin monitilaratkaisujen vaikutusta sisäilmastoon ja arvioitiin toteutettuja monitilaratkaisuja käytettävyyden, työn ...
  • Motivoivan ohjauksen ja terveyssuunnitelman vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon 

   Leino, Timo; Nissinen, Sari; Laitinen, Jaana; Weiste, Elina; Seppänen, Soile; Lappalainen, Kirsi; Rautio, Maria; Mäenpää- Moilanen, Eija; Remes, Jouko
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Tutkimuksessa selvitettiin motivoivan ohjauksen ja terveys-suunnitelman vaikutusta työntekijöiden ja työterveyshoitajien työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon. Työntekijöiden työkyvyssä ei tapahtunut vuoden seuranta-aikana ...
  • Multisite pain@Work – liikuntaelimistön monikipuisuuden vaikutukset työkykyyn 

   Leino-Arjas, Päivi; Haukka, Eija; Jørgensen, Marie Birk; Heliövaara, Markku; Holtermann, Andreas; Kaila-Kangas, Leena; Karppinen, Jaro; Miranda, Helena; Ojajärvi, Anneli; Pentti, Jaana; Takala, Esa-Pekka; Vahtera, Jussi; Viikari-Juntura, Eira (Työterveyslaitos, 2014)
   Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää tuki- ja liikuntaelimistön monikipuisuuden vaikutuksia työkykyyn, käyttäen työkyvyn osoittimina sairauspoissaoloja ja siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Lisäksi tutkittiin ...
  • Multivariate statistical assessment of predictors of firefighters' muscular and aerobic work capacity 

   Lindberg, Ann-Sofie; Oksa, Jukka; Malm, Christer; Antti, Henrik
   PLoS One : 3 (PLOS (Public Library of Science), 2015)
  • Musculoskeletal disorders, disability and work 

   Martimo Kari-Pekka (Finnish Institute of Occupational Health, 2010)
   Musculoskeletal disorders (MSD) are the most important causes of temporary and permanent work disability. The aim of this thesis was to examine the role of work in the disability caused by MSD from various perspectives: ...
  • Muutosten lähteillä – siltoja uuteen työhön : Tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia 

   Käpykangas, Sari; Ansio, Heli; Houni, Pia; Lusa, Sirpa; Toivio, Pauliina; Uitti, Jukka
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Yhteiset työtilat ja monitilatoimistot ovat aikamme työkulttuurin trendi. Työtilat ovat muuttuneet avoimiksi kohtaamispaikoiksi. Yritysten yhteenmuuttoja perustellaan synergiaeduilla. Niitä ovat kustannushyödyt, verkostoitumisen ...