Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • Proteomic identification of allergenic seed proteins, napin and cruciferin, from cold-pressed rapeseed oils. 

   Puumalainen, T. J.; Puustinen, A.; Poikonen, S.; Turjanmaa, K.; Palosuo, T.; Vaali, K.
   FOOD CHEMISTRY (ELSEVIER SCI LTD, 05 / 2015)
  • Puettavan teknologian hyödyntäminen työterveyshuolloissa ja työpaikoilla 

   Rauttola, Ari-Pekka; Halonen, Janne; Lukander, Kristian; Passi, Tomi; Uusitalo, Arja; Rauhamaa, Saija; Virkkala, Jussi
   Tietoa työstä (2019)
   Puettavaan teknologian käytöstä työterveyshuolloissa ei ole yhtenäistä käsitystä, suosituksia eikä näyttöjä hyödyistä. Tässä selvityksessä kuvataan puettavan teknologian käytön nykytilanne työterveyshuollossa, työpaikoilla ...
  • Pulmonary Inflammation in Foundry Workers. 

   Koskela, Kirsi; Oksa, Panu; Sauni, Riitta; Linnainmaa, Markku; Toivio, Pauliina; Lehtimaeki, Lauri; Moilanen, Eeva; Nieminen, Riina; Luukkonen, Ritva; Uitti, Jukka
   JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE : 2 (LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 02 / 2015)
  • Puutavarakuorma-auton tärinän vähentäminen rengaspaineita säätämällä 

   Oksanen, Marko; Rytkönen, Esko (Työterveyslaitos, 2011)
   Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 2006 tehdylle tutkimukselle "Puutavarakuorma-autojen tärinä ja melu". Tässä tutkimuksessa alennettujen rengaspaineiden merkitystä puutavarakuorma-autoon ja sen kuljettajaan kohdistuvaan ...
  • Päihdeohjelmaopas : malli  päihdeohjelman  tekemiseen  työpaikalla 

   Kujasalo, Anne (Työterveyslaitos, 2013)
   Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamien riskien ja haittojen ehkäisy koskee työpaikalla jokaista. Työpaikan hyvät toimintamallit vaikuttavat henkilöstön asenteisiin ja työtapoihin ja tukevat päihdehaittojen ehkäisyä  ...
  • Päivystystyötä tekevien lääkäreiden hyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat 

   Karhula, Kati; Ervasti, Jenni; Kivimäki, Ilkka; Koskinen, Aki; Puttonen, Sampsa; Kivimäki, Mika; Härmä, Mikko
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
   Hankkeen tavoitteena oli selvittää sairaalalääkäreiden vuositason työai-katrendejä ja tutkia työajan ja päivystyksen yhteyksiä terveyteen ja hy-vinvointiin 12 sairaanhoitopiirissä. Keskimääräinen vuosityöaika ja alle 13 ...
  • Pölyntorjunta betoniteollisuudessa 

   Vehviläinen, Tommi; Mannonen, Petri; Linnainmaa, Markku; Karjalainen, Antti (Työterveyslaitos, 2012)
   Tämä pölyntorjuntaohje on kirjoitettu työhygienian parantamiseksi betoniteollisuuden tehtaissa ja se soveltuu tiedonlähteeksi työympäristön kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilöstön koulutukseen. Ohje ...
  • Rajoja rikkova työ : kohti sujuvia toimintakäytäntöjä verkostoituvassa ja lohkoutuvassa työssä 

   Janhonen, Minna; Toivanen, Minna; Eskelinen, Kaisa; Heikkilä, Heli; Järvensivu, Anu (Työterveyslaitos, 2015)
   TYÖELÄMÄSSÄ RIKOTAAN MONENLAISIA RAJOJA organisaation sisällä ja ulkopuolella: vanhat rakenteet ja toimintamallit muuttuvat. Arkipäivän johtajaa, esimiestä ja työyhteisöä ei voi enää päätellä virallisesta organisaatiorakenteesta. ...
  • Rakennustuotannon työnjohdon työ ja työkyky 2011 

   Savinainen, Minna; Uusitalo, Hanna; Merivirta, Maija-Leena; Nyberg, Mika; Toivio, Pauliina (Työterveyslaitos, 2012)
   Tässä raportissa kerrotaan, millaista rakennustuotannon työnjohdon työ on ja millainen on heidän työkykynsä vuonna 2011. Lisäksi kerrotaan muutospaja -menetelmästä, jonka tavoitteena on työnjohdon työn ja työolojen ...
  • Rapatti - Ratkaisuja pattitilanteisiin : Ohjaajan kirja 

   Laitinen, Jaana; Hannonen, Heli; Mäenpää-Moilanen, Eija; Huurre, Maire; Tammelin, Tuija (Työterveyslaitos, 2006)
   Elintapoihin vaikuttaminen on haasteellista etenkin silloin, kun kyseessä ovat asiakkaat, joilla ei ole vielä ongelmakäyttäytymiseen liittyviä sairauksia ja jotka eivät välttämättä halua sitoutua pitkäkestoisiin ryhmiin. ...
  • Rapatti - Ratkaisuja pattitilanteisiin :Työkirja 

   Laitinen, Jaana; Hannonen, Heli; Mäenpää-Moilanen, Eija; Huurre, Maire; Tammelin, Tuija (Työterveyslaitos, 2006)
   Ryhmäohjausmallin ja materiaalin kehittämisen lähtökohtana on ollut tutkimustieto siitä, mikä vaikuttaa nuorten aikuisten työssä tai opiskeluissa jaksamiseen ja hyvinvointiin. Siihen, että ihminen jaksaa hyvin, liittyy ...
  • Rasitusvammaopas : Yläraajan rasitussairaudet ja yläraajoihin kohdistuvan kuormituksen arviointi 

   Ketola, Ritva; Viikari-Juntura, Eira; Malmivaara, Antti; Karppinen, Jari (TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysministeriö, 2003)
   Suomessa noin kolmannes kaikista ammattitaudeista on yläraajojen rasitusvammoja. Rasitusvammojen korvaamista ammattitautina on perusteltu sillä, että kyseessä on sairausryhmä, joka voidaan ehkäistä, kunhan sille altistavat ...
  • Raskaus ja työn altisteet 

   Frilander, Heikki; Aitto-oja, Leena; Huuskonen, Pasi; Santonen, Tiina; Työterveyslaitos
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
   Työelämän tulee olla terveellinen ja turvallinen myös raskaana oleville työntekijöille. Työnantajan vastuulla on, ettei työpaikalla altistu raskauden aikana tai pian synnytyksen jälkeen sellaisille aineille, olosuhteille ...
  • Ratkaisuehdotuksia keskeytyvään työhön : Keskeyttävien työolomuutosten ennakointimalli tietointensiivisen työskentelyn parantamiseksi 

   Kalliomäki-Levanto, Tiina; Ukkonen, Antti; Kalakoski, Virpi (Työterveyslaitos, 2016)
   Keskeytys on yksi jatkuvan muutoksen ja epävarmuuksien ilmentäjä: tosiasiallinen ja havaittava tilanne työssä. Keskeytys vaikuttaa suoraan ihmisen kognitiiviseen ja tavoitteelliseen toimintaan, joita tarvitaan tietointensiivisessä ...
  • Ratkaisuja työhönpaluuseen työterveysneuvottelussa : Moniaineistoinen tutkimus päätöksenteosta ja koetusta hyödystä 

   Juvonen-Posti, Pirjo; Ristimäki, Hanna-Leena; Pesonen, Sanna; Weiste, Elina; Koskela, Inka; Nyman, Helena; Nukari, Eero; Ruusuvuori, Johanna
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Työurien pidentäminen ja työhön osallistumisen asteen nostaminen edellyttävät, että työkyvyltään erilaisista lähtökohdista työelämään osallistuvia tuetaan työhön kiinnittymisessä ja työssä jatkamisessa. Tässä hankkeessa ...
  • Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu 

   Järvinen, Inga; Luhtaniemi, Tuula (Työterveyslaitos, 2013)
   Laki velvoittaa työnantajan tarttumaan työyhteisön ristiriitoihin. Ratkaisemattoman ristiriidan hinta voi olla työntekijöiden hyvinvoinnin hiipuminen, joka aiheuttaa sairauspoissaoloja, ennenaikaisia eläköitymisiä ja ...
  • REACH–asetuksen vaikutus työturvallisuuteen : 1. väliarviointi 

   Kallio, Niina; Väänänen, Virpi; Taxell, Piia; Koponen, Milja; Saalo, Anja; Mikkola, Jouni; Hirvonen, Maria; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2017)
   REACH-vaikuttavuustutkimusten sarja tarkastelee REACH-asetuksen vaikutuksia kemikaaliturvallisuuden kehittymiseen suomalaisilla työpaikoilla kyselyn, haastattelujen sekä rekisterien avulla. Hankkeessa tarkasteltiin kemian- ...
  • REACH–tiedolla tehokkaaseen riskinhallintaan (RETRIS) 

   Koponen, Milja; Kallio, Niina; Taxell, Piia; Stockmann-Juvala, Helene; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2014)
   Tässä hankkeessa etsittiin keinoja parantaa erityisesti seosten laajennettuja käyttöturvallisuustiedotteita. Koska työpaikoilla on huomioitava REACH:n lisäksi myös työturvallisuuslainsäädännön velvoitteet työympäristöriskien ...
  • Reformera samarbetet! Praktiska verktyg för dig som utvecklar samarbetet mellan arbetsplatsen och läroanstalten 

   Kurki, Anna-Leena; Uusitalo, Hanna; Nykänen, Mikko; Mattila-Holappa, Pauliina; Saari, Eveliina (Työterveyslaitos, 2021)
   Samarbetet mellan läroanstalten och arbetsplatsen har en nyck¬elposition i yrkesutbildningen när det gäller framgångsrikt lärande. Lärandet vid läroanstalten komplet¬terar det som sker på arbetsplatsen. Arbetsboken Reformera ...
  • Remediating buildings damaged by dampness and mould for preventing or reducing respiratory tract symptoms, infections and asthma. 

   Sauni, Riitta; Verbeek, Jos; Uitti, Jukka; Jauhiainen, Merja; Kreiss, Kathleen; Sigsgaard, Torben
   COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS : 2 (WILEY-BLACKWELL, 2015)