Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 484

  • Inhimilliset tekijät turvallisuudessa : Onnistuneen kehittämisen elementtejä 

   Teperi, Anna-Maria; Ruotsala, Riikka; Ala-Laurinaho, Arja (Työterveyslaitos, 2021)
   Opas esittelee, miten inhimillisten tekijöiden (HF, Human Factors) näkökulmaa voidaan käyttää uudistamaan työpaikan turvallisuusajattelua ja -käytäntöjä sekä työn kehittämistä ja johtamista. Turvallisuuskriittisillä aloilla ...
  • VALO Work tilallisena ratkaisuna : Fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja mentaaliset tekijät aivotyön näkökulmasta 

   Kalakoski, Virpi; Valtonen, Teppo; Räsänen, Pauli; Kaartinen, Jouni (Työterveyslaitos, 2021)
   Toimistotyötiloissa tarvitaan hyvät olosuhteet niin keskittymistä vaativiin työtehtäviin kuin yhdessä työskentelyn tilanteisiin, joissa keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin toimistotil ...
  • Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä : työterveyshuollon näkökulma 

   Vuokko, Aki; Keränen, Hanna; Sainio, Markku; Jokela, Pirjo; Tulenheimo-Eklund, Elina; Juvonen-Posti, Pirjo; Reijula, Kari
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
   Työterveyshuollon erikoistumisalan kouluttajalääkäreille vuonna 2020 kohdennettu valtakunnallinen kysely kartoitti sisäympäristössä oireilevien kohtaamista, hoitoa ja työkyvyn tukea työterveyshuollossa. Selvitys toteutettiin ...
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä : Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset 

   Wallenius, Kaisa; Hovi, Hanna; Mahiout, Selma; Remes, Jouko; Rautiala, Sirpa; Jokela, Pirjo; Leino, Katri; Liukkonen, Tuula (Työterveyslaitos, 2021)
   Katsauksessa tarkastellaan toimistotyyppisissä työympäristöissä esiintyvien haihtu-vien orgaanisten yhdisteiden yleisimpiä päästölähteitä, pitoisuustasoja, haitallisia terveysvaikutuksia ja mittausmenetelmiä. Tarkastelun ...
  • Reformera samarbetet! Praktiska verktyg för dig som utvecklar samarbetet mellan arbetsplatsen och läroanstalten 

   Kurki, Anna-Leena; Uusitalo, Hanna; Nykänen, Mikko; Mattila-Holappa, Pauliina; Saari, Eveliina (Työterveyslaitos, 2021)
   Samarbetet mellan läroanstalten och arbetsplatsen har en nyck¬elposition i yrkesutbildningen när det gäller framgångsrikt lärande. Lärandet vid läroanstalten komplet¬terar det som sker på arbetsplatsen. Arbetsboken Reformera ...
  • Näppärä : Näyttöpäätetyön ergonomian ja työympäristön arviointi 

   Rasa, Pirkko-Liisa; Ketola, Ritva (TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysministeriö, 2004)
   Tietokoneita käytetään lähes jokaisella työpaikalla. Kuitenkin näyttöpäätetyöpisteiden ergonomiassa on edelleen puutteita, vaikka laitteet ja kalusteet ovatkin viime vuosina monilta osin uusiutuneet. Muutosten pohjaksi ...
  • Rasitusvammaopas : Yläraajan rasitussairaudet ja yläraajoihin kohdistuvan kuormituksen arviointi 

   Ketola, Ritva; Viikari-Juntura, Eira; Malmivaara, Antti; Karppinen, Jari (TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysministeriö, 2003)
   Suomessa noin kolmannes kaikista ammattitaudeista on yläraajojen rasitusvammoja. Rasitusvammojen korvaamista ammattitautina on perusteltu sillä, että kyseessä on sairausryhmä, joka voidaan ehkäistä, kunhan sille altistavat ...
  • Toisto-Repe : Toistotyön arviointimenetelmä 

   Ketola, Ritva; Laaksonlaita, Sanna (Työterveyslaitos, 2004)
   Toisto – Repe on havainnointi- ja haastattelumenetelmä, jolla voidaan nopeasti tunnistaa toistotyötä sisältävät työtehtävät ja vaarat työntekijän terveydelle. Oppaassa esitellään Toisto – Repe -menetelmän sisältö, käytettävät ...
  • Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 

   Visuri, Susanna; Ansio, Heli; Puro, Vuokko; Kannisto, Henriikka; Heiniö, Miira; Lantto, Eero; Hirvonen, Maria; Perttula, Pia; Teperi, Anna-Maria
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
   Esittävä taide (esimerkiksi teatteri, musiikki, ooppera, tanssi, sirkus) tarjoaa elämyksiä yleisöille moninaisissa esityspaikoissa alan eri ammattilaisten yhteistyönä. Toimialan työhön tiedetään liittyvän erilaisia vaara- ...
  • Digitaaliset kuilut ja digivälineiden erilaiset käyttäjät Suomen työelämässä 

   Tuomivaara, Seppo; Alasoini, Tuomo
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Digitalisaatio lisää tuottavuutta ja taloudellista hyvinvointia, mutta synnyttää myös ristiriitoja ja eriarvoisuutta niin työelämässä kuin yhteiskunnassa laajemmin. Eriarvoisuuden taustalla ovat digitaaliset kuilut. Niillä ...
  • Safely on the rails 

   Teperi, Anna-Maria; Ruotsala, Riikka; Asikainen, Ilkka; Ala-Laurinaho, Arja; Lantto, Eero; Paajanen, Teemu (Työterveyslaitos, 2020)
   This guide details the development of work and the promotion of safety from the perspective of human and organizational factors. We will review what is meant by human and organizational factors, who should understand them ...
  • Sisäilmaan liittyvät pitkittyvät oireet : tie kohti toimintakyvyn palautumista 

   Selinheimo, Sanna; Sainio, Markku; Vuokko, Aki; Kulha, Kristiina (Työterveyslaitos, 2020)
   Tässä ohjeessa kerrotaan, mitkä tekijät vaikuttavat oireiden pitkittymiseen ja miten pitkittyneitä oireita voi hallita. Oireiden taustalla on aina enemmän tai vä¬hemmän erilaisia kuormitustekijöitä ja sen mu¬kainen ...
  • Painon hallitsija 

   Laitinen, Jaana; Alahuhta, Maija; Keränen, Anna-Maria; Korkiakangas, Eveliina; Nevanperä, Nina (Työterveyslaitos, 2012)
   Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka pohdit elintapojen muuttamista ja laihtumista, ja sinulle, joka olet jo ryhtynyt tuumasta toimeen. Oppaaseen on koottu tietoa ja tehtäviä, jotka auttavat painonhallinnassa ja elintapojen ...
  • Hyvinvointia työstä 2030-luvulla : skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä 

   Kokkinen, Lauri; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 25.11.2020)
   Tämä raportti perustuu lähes 30 asiantuntijan näkemykseen työelämän ja työkyvyn kehityksestä 2030-luvulla. Työelämään vaikuttaa lukuisia muutosvoimia, joista raporttiin on valittu neljä keskeisintä: ajattelu- ja toimintatapojen ...
  • Working hours, health, well-being and participation in working life : Current knowledge and recommendations for health and safety 

   Härmä, Mikko; Karhula, Kati; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2020)
   The characteristics and flexibility of working hours are changing rapidly in all the Nordic countries. Working hours are becoming more boundaryless among the higher socioeconomic groups, whereas every fifth employee still ...
  • Må bra i skiftarbete : Guide för arbetstagare för hantering av skiftarbete 

   Härmä, Mikko; Kandolin, Irja; Sallinen, Mikael; Laitinen, Jaana; Hakola, Tarja (Työterveyslaitos, 2020)
   Centrala metoder för att minska de negativa effekterna av skiftarbete är planering av arbetsskiften och organisation av arbetet, regelbunden uppföljning av hälsan i arbetet hos företagshälsovården, utbildning och information. ...
  • Monimuotoisuusbarometri 2020 : Fokuksessa rekrytointikäytännöt ja monikulttuurisuus 

   Bergbom, Barbara; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Suomalaisten työyhteisöjen monimuotoisuuden kirjo on laaja ja se tulee laajenemaan erityisesti kansainvälisen muuttoliikkeen ja monikulttuuristumisen myötä. Työyhteisöjen monimuotoisuus kattaa työntekijöiden erilaisuuden ...
  • Turvallisesti raiteilla : Opas inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden huomiointiin työssä 

   Teperi, Anna-Maria; Ruotsala, Riikka; Asikainen, Ilkka; Ala-Laurinaho, Arja; Lantto, Eero; Paajanen, Teemu (Työterveyslaitos, 2020)
   Tässä oppaassa avataan työn kehittämistä ja turvallisuuden edistämistä inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden näkökulmasta. Käymme läpi, mitä inhimilliset ja organisatoriset tekijät ovat, kenen tulisi niitä ymmärtää ...
  • Työkyvyn tukitoimet ja työhön osallistuminen : Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla 

   Kausto, Johanna; Mattila-Holappa, Pauliina; Kaila-Kangas, Leena; Oksanen, Tuula; Kivimäki, Mika; Ervasti, Jenni
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Työkyvyn tukitoimilla pyritään vähentämään pitkittyvää ja pysyvää työkyvyttömyyttä ja edistämään työhön paluuta. Kunta-alalla on käytössä aktiivisen työkyvyn tuen toimintatapa, joka koostuu työkyvyn varhaisesta tuesta, ...
  • Selätä sisäilmastokiista : viesti viisaasti 

   Lahtinen, Marjaana; Ginström, Anu; Harinen, Seija; Lappalainen, Sanna; Tarkka, Outi; Unhola, Terhi (Työterveyslaitos, 2010)
   Miten kertoa ja keskustella vaikeista sisäilmasto-ongelmista? Miten viestiä terveysriskejä sisältävistä asioista ymmärrettävästi ja uskottavasti? Kirjassa opastetaan kattavan viestintäsuunnitelman laatimiseen, aina ...