Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1564-1583 / 1672

  • Vanhuusköyhyyden jäljillä: kotitalouden rakenteen merkitys sukupuolten välisiin köyhyysriskieroihin kahdeksassa EU-maassa 

   Ahonen, Kati; Bach-Othman, Jarna
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:8 (Eläketurvakeskus, 20.01.2010)
   Tutkimuksessa on vertailtu vanhuuseläkeikäisten naisten ja miesten välisiä köyhyysriskieroja kahdeksassa EU-maassa. Sukupuolten välisiä köyhyysriskieroja on tarkasteltu kotitalouden rakenne-erojen lisäksi eläkejärjestelmän ...
  • Varallisuus ja eläkkeelle siirtyminen 

   Valkonen, Tarmo; Määttänen, Niku
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:1 (Eläketurvakeskus, 11.02.2010)
   Miten varallisuus vaikuttaa eläkkeellesiirtymispäätöksiin ja sitä kautta työurien pidentämiseen tähtäävien eläkeuudistusten tehokkuuteen? Tutkimuksessa on selvitetty asiaa kansainvälisen kirjallisuuden, suomalaisen ...
  • Varautuminen eläkeaikaan: vapaaehtoisen säästämisen laajuus 

   Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2012 (Eläketurvakeskus, 21.12.2012)
   Raportissa selvitetään kyselyaineiston pohjalta suomalaisten eläkeaikaa varten tapahtuvan säästämisen yleisyyttä, sen taustatekijöitä ja säästämättä jättämisen syitä. Lisäksi tarkastellaan eläkejärjestelmään kohdistuvan ...
  • Varhainen eläkkeelle siirtyminen 

   Rantala, Juha
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2008:1 (Eläketurvakeskus, 06.06.2008)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, miten eri varhaiseläkkeiden käyttö on viime vuosikymmenen aikana muuttunut ja mikä on ollut näiden muutosten yhteys ikääntyvien varhaiseen eläkkeelle lähtöön. Lisäksi tutkitaan, missä määrin ...
  • Varhaiseläke ja työellisyys : tutkimus rintamaveteraanien varhaiseläkkeelle siirtyneiden TEL-työntekijöiden työpaikkojen täyttämisestä 

   Jääskeläinen, Pirkko; Lundqvist, Bo
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1983:1 (Eläketurvakeskus, 1983)
  • Varhaiseläkkeelle hakeutuminen ja sen vaihtoehdot 

   Gould, Raija; Takala, Mervi; Lundqvist, Bo
   Tutkimuksia : 1992:1 (Eläketurvakeskus, 1992)
   Raportissa on pyritty selvittämään vaihtoehtoja kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymiselle. Raportissa tarkastellaan myös ylipäänsä eläkkeelle haluamista ja erityisesti taloudellisten tekijöiden merkitystä siinä. Lisäksi ...
  • Varhaiseläkkeet muuttuvat - mutta miten: arvioita yksityisalojen eläkkeiden kehittämistä koskevan periaatesopimuksen vaikutuksista 

   Takala, Mervi; Uusitalo, Hannu
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2002:30 (Eläketurvakeskus, 18.11.2002)
  • Viesti, väline ja vaikutus : tutkimus esitemuotoisen työeläketiedotuksen perillemenosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 

   Forss, Simo; Jääskeläinen, Pirkko
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1986:3 (Eläketurvakeskus, 1986)
   Tutkimuksessa kartoitettiin työeläketiedon perillemenon ongelmia ja kokeiltiin, voiko perillemenoa parantaa muokkaamalla tiedotusmateriaalia (esite) kognitiivista oppimisteoriaa soveltaen. Osoittautui, että oppimisteoria ...
  • Virastosta tietotaloksi: juhlakirja Eläketurvakeskukselle 

   Vauhkonen, Jussi (Eläketurvakeskus, 05.10.2011)
   Eläketurvakeskuksen juhlakirja tiivistää kuluneen 50 vuoden kehityksen. Juhlakirjassa vastataan aluksi kysymykseen, mikä Eläketurvakeskus on. Sitten toiminnassa mukana olleet kertovat persoonallisesti kuluneista vuosikymmenistä. ...
  • Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutus eläkkeelle siirtymiseen ja eläkkeisiin: arviointia stokastisella elinkaarimallilla 

   Hakola, Tuulia; Määttänen, Niku
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2007:1 (Eläketurvakeskus, 27.03.2007)
   Vuonna 2005 tehtiin mittava eläkeuudistus. Varhaiseläkemuotoja lakkautettiin, eläkkeiden ikärajoja nostettiin ja eläkkeiden laskusääntöjä tarkistettiin. Tutkimus arvioi vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksia yksityisellä ...
  • Vuosikertomus 2010 

   (Eläketurvakeskus, 10.05.2011)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus eläkepoliittisesti vilkkaaseen vuoteen, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa ...
  • Vuosikertomus 2011 

   (Eläketurvakeskus, 08.05.2012)
   Eläketurvakeskuksen 50-vuotisjuhlavuoden vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ...
  • Vuosikertomus 2012 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2013)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2012 järjestelmässä ...
  • Vuosikertomus 2013 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2014)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2013 järjestelmässä ...
  • Vuosikertomus 2014 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2015)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2014 järjestelmässä ...
  • Väestön ikääntyminen : suuri yhteiskunnallinen haaste 

   Pentikäinen, Teivo
   Raportteja : 1 (Eläketurvakeskus, 1995)
  • Väestön ikääntymisen ja talouskriisin vaikutuksia Euroopan maiden eläkejärjestelmiin 

   Mielonen, Antti; Ramberg, Hannu; Vidlund, Mika
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 02/2012 (Eläketurvakeskus, 07.05.2012)
   Euroopassa väestön ikääntyminen sekä viimeaikaiset talouskriisit ovat johtaneet osin nopeisiinkin muutoksiin maiden eläkejärjestelmissä. Katsauksessa tarkastellaan yhdentoista Euroopan maan osalta vanhuus- ja varhaiseläk ...
  • Väestön mielipiteitä sosiaaliturvasta vuosina 1972 ja 1979 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1981:2 (Eläketurvakeskus, 1981)
  • Väestörakenne ja Suomen talouskehitys 

   Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3 (Kansantaloudellinen yhdistys, 01.10.2015)
   Tässä kirjoituksessa arvioidaan jo toteutuneen väestön ikärakenteen muutoksen kokonaistaloudellisten vaikutusten mittaluokkaa ikäryhmätilinpidon avulla. Se on menetelmä, jossa kansantalouden tilinpidon mukainen kansantulo ...