Julkaisut - Selaus nimekkeen mukaan

  • Naisten ja miesten eläke-erot. Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin 

   Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
   Raportteja ja muistioita : 2019:66 (sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
   Raportissa kootaan Suomessa vuodesta 2000 ilmestynyttä sukupuolten eläke-eroa käsittelevää tutkimusta ja tilastoja. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tietopohja julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle. Naisten eläkkeet ...
  • Neighbours look at each other: Estonian and Finnish pension systems 

   Leppik, Lauri; Lindell, Christina
   Finnish Centre for Pensions, Reports 2001:25 (Eläketurvakeskus, 25.05.2001)
  • New methods in pension evaluation : Applications of trajectory analysis and dynamic microsimulation 

   Salonen, Janne
   Finnish Centre for Pensions : 02/2020 (Finnish Centre for Pensions, 25.08.2020)
   This study gives an overview of two new methods in pension evaluation finite mixture modeling technique called trajectory analysis and dynamic microsimulation. Trajectory analysis and microsimulation can be used to study ...
  • Not so voluntary retirement decisions? Evidence from a pension reform 

   Hakola, Tuulia; Uusitalo, Roope
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 9 (Eläketurvakeskus, 15.11.2004)
  • Nuorena eläkkeelle : YVE-eläkeläisten näkökulma : varhaiseläketutkimuksen tuloksia 

   Forss, Simo; Tuominen, Kristiina
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 1991:2 (Eläketurvakeskus, 1991)
  • Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli 

   Hämäläinen, Ulla
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2004:1 (Eläketurvakeskus, 01.10.2004)
   Ulla Hämäläinen arvioi tutkimuksessaan eläkeuudistuksen vaikutuksia nuorten kannalta. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin 16–32-vuotiaiden työmarkkina-asemaa, tuloja ja toimeentuloa työssäkäyntitilaston tietojen avulla. ...
  • Nuorten työtulot ja koulutus 

   Ahonen, Kati
   Eläketurvakeskuksen monisteita 37 (Eläketurvakeskus, 14.02.2002)
   1990-luvun lama laski eniten vähän koulutettujen nuorten palkkatasoa. Vähän koulutettujen nuorten työttömyys lisääntyi, mikä ohjasi heitä opiskelemaan. Laman jälkeen nuorten ja aikuisten palkkaerot ovat kaventuneet, ...
  • Näkökulmia eläkeläisten hyvinvointiin: toimeentulosta kulutukseen ja ajankäyttöön 

   Tuominen, Eila
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2008:4 (Eläketurvakeskus, 16.01.2009)
   Tutkimusraportti koostuu eläkeläisten hyvinvoinnin muutosta eri näkökulmista valottavista artikkeleista. Ensimmäinen artikkeli tarkastelee ikääntyneiden hyvinvoinnin muutosta koetun terveyden ja taloudellisen toimeentulon ...
  • Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin 

   Hietaniemi, Marjukka; Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2014 (Eläketurvakeskus, 30.05.2014)
   Raportti tuo esille erilaisia näkemyksiä perhe-eläkkeen nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista. Se tarkastelee perhe-eläkkeen tarkoitusta ja siihen vaikuttavia muutossuuntauksia. Raportissa on käyty läpi perhe-eläkkeen ...
  • Old-age pension reforms in the EU-15 countries at a time of retrenchment 

   Vidlund, Mika
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2006:1 (Eläketurvakeskus, 12.09.2006)
  • Onko työuraeläkkeitä muualla? 

   Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen katsauksia 02/2015 (Eläketurvakeskus, 22.04.2015)
   Katsauksessa tarkastellaan työuraeläkkeen tyyppisiä eläkejärjestelyjä Euroopan maissa, joissa viidestä löytyy vastaava järjestely. Käsittelyaiheina ovat työuraeläkkeen vaatimukset, työn kriteerit sekä eläkkeen myöntämise ...
  • Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?: YEL-työtulon tasotarkastelua eri näkökulmista 

   Hyrkkänen, Raili
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:2 (Eläketurvakeskus, 15.04.2009)
   Julkaisu käsittelee yrittäjien eläkevakuuttamista YEL-työtulon riittävyyden näkökulmasta. YEL-työtuloa on verrattu yrittäjätoiminnasta saatuun työtuloon ja tarkasteltu sen vastaavuutta Eläketurvakeskuksen antamiin ...
  • Optimising pension financing with an application to the Finnish earnings-related pension scheme 

   Vaittinen, Risto; Risku, Ismo; Lindell, Christina; Biström, Peter
   Finnish Centre for Pensions, Working Papers 2007:1 (Eläketurvakeskus, 18.10.2007)
   In this research we assess optimality criteria for the contribution patch, taking expenditures as given. The contribution rule is examined both in case of certainty and in case of uncertainty about future alternatives. ...
  • Osa-aikaeläke : katsaus osa-aikaeläkettä koskeviin tilasto- ja tutkimustietoihin 

   Takala, Mervi
   Tutkimuksia : 1994:4 (Eläketurvakeskus, 1994)
   Tutkimuksen tarkoituksena on luoda katsaus osa-aikaeläkkeen kehitykseen käymällä läpi sekä tilastoja että jo tehtyjä tutkimuksia ja lopuksi arvioida tutkimustarpeita.
  • Osa-aikaeläke : katsaus viimeaikaiseen kehitykseen 

   Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen monisteita 32 (Eläketurvakeskus, 15.09.2000)
   Monisteessa kuvataan käytettävissä olevien tilastojen valossa osa-aikaeläkeläisten määrän kehitystä. Myös osa-aikaeläkeläisten ikäjakaumia tarkastellaan niin alkaneiden eläkkeiden kuin voimassa olevien eläkkeiden osalta. ...
  • Osa-aikaeläke ja eläkeuudistuksen tavoitteet 

   Takala, Mervi; Hietaniemi, Marjukka
   Eläketurvakeskuksen raportteja 2008:2 (Eläketurvakeskus, 18.06.2008)
   Raportissa arvioidaan, toimiiko osa-aikaeläke eläkeuudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Raportti sisältää kolme artikkelia. Artikkeleissa kysytään, pidentääkö osa-aikaeläke työuraa tai mitä osa-aikaeläke maksaa. Yksi ...
  • Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa 

   Salonen, Janne; Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 (Eläketurvakeskus, 20.10.2010)
   Selvityksessä tarkastellaan ensimmäistä kertaa kokonaisaineistolla osa-aikaeläkeläisille karttuneita eläkkeitä niihin oikeuttavine tuloineen. Lisäksi tarkastellaan työurien pituutta, lukumäärä- ja alkavuustietoja, eläkelakia ...
  • Osa-aikaeläkeläisten eläkkeet ja ansiot 

   Takala, Mervi
   Eläketurvakeskuksen monisteita 47 (Eläketurvakeskus, 26.05.2004)
   Osa-aikaeläkeläisten ansioita ja keskieläkkeitä on selvitetty vuonna 2001 kerätyn kyselyaineiston, tilastojen ja rekisteritietojen avulla. Eläkkeiden määriä ja jakaumia kuvataan tilastotietojen avulla ja kysely- ja ...
  • Osa-aikaeläkeläisten työ ja tulot: kuvaus rekisteriaineistojen valossa 

   Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen monisteita 35 (Eläketurvakeskus, 03.09.2001)
   Selvityksessä tarkastellaan vuosina 1987–1998 osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä henkilöitä, heidän työssäkäyntiään ja tulotasoaan ennen osa-aikaeläkkeelle siirtymistä. Muutokset osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden valtionveronalaisissa ...