Julkaisut - Selaus asiasanan mukaan "tutkimus"

  • Eläkeaikeiden muutos vuosina 2008–2018 ja eläkeaikeet vuonna 2018 

   Nivalainen, Satu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 26.04.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, miten aiottu eläkeikä on muuttunut vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen, vuodesta 2008 vuoteen 2018. Tarkastelussa on myös aiotun eläkeiän muutos suhteessa alimman vanhuuseläkeiän muutokseen. ...
  • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017 

   Palomäki, Liisa-Maria; Ahonen, Kati; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2021 (Eläketurvakeskus, 10.11.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksia vuosina 2020 ja 2017. Tutkimus tarjoaa ajantasaisen kuvan eläkeläisten toimeentulokokemuksista sekä arvioi näissä tapahtuneita muutoksia vuosien ...
  • Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2015–2019 

   (Eläketurvakeskus, 27.02.2015)
   Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2015–2019 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat ...
  • Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2020–2024 

   (Eläketurvakeskus, 02.01.2020)
   Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2020–2024 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat ...
  • Eläkeuudistus 2017 : Kuiskatenko kuului nuorten ääni? 

   Karhunen, Jussi
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 06/2020 (Eläketurvakeskus, 16.12.2020)
   Tutkimuksessa kuvataan, miten nuoria edustavat etujärjestöt pyrkivät vaikuttamaan vuoden 2017 eläkeuudistukseen ja uudistusta koskevaan lainsäädäntöön ja miten he onnistuivat vaikuttamaan uudistuksen sisältöön.
  • Eläkkeelle siirtyminen ja kuolevuus : Tarkastelussa vuonna 1947 syntynyt ikäluokka 

   Väänänen, Niko
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 08/2021 (Eläketurvakeskus, 18.11.2021)
   Raportissa tarkastellaan laajasti eläkkeelle siirtymisen ja kuolevuuden välistä yhteyttä eri muuttujien valossa. Tarkastelussa ovat vuonna 1947 syntyneet. Heidän eläkkeelle siirtymistä ja kuolevuutta seurataan vuoden 2007 ...
  • Eläkkeet ja sukupuolten tasa-arvo : miesten ja naisten eläke-ero eri ikäluokkien esimerkkitapauksilla 

   Ritola, Suvi
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 05.10.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkitapausten avulla vuonna 1955, 1965, 1975, 1985 ja 1995 syntyneiden miesten ja naisten eläkkeitä ja eläke-eron taustalla olevia tekijöitä. Lapsenhoitoaikojen vaikutusta sukupuolten ...
  • Ketkä valitsevat OVEn? : Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä 

   Tenhunen, Sanna; Nivalainen, Satu; Järnefelt, Noora; Salonen, Janne
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 06/2018 (Eläketurvakeskus, 09.01.2019)
   Tutkimus tarkastelee osittaisen vanhuuseläkkeen varhennettuna aloittaneita. Ketkä osittaiseen eläkkeeseen oikeutetuista aloittavat sen? Missä väestöryhmissä osittainen eläke otetaan herkemmin ja missä sen ottaminen on ...
  • Kuinka yrittäjät eläkevakuuttavat? : Yrittäjien omat näkemykset ja YEL-työtulon ja yrittäjän tulojen suhde 

   Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 18.05.2020)
   Tutkimus käsittelee yrittäjien eläkevakuuttamisen tasoa kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä yrittäjien omaa näkemystä riittävän eläketurvan maksamisesta että tulotietoihin perustuvaa ...
  • Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Palomäki, Liisa-Maria; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 07/2020 (Eläketurvakeskus, 07.01.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan 25‒67-vuotiaiden suomalaisten luottamusta eläketurvaan moniulotteisesti. Tarkastelun kohteena ovat yleinen luottamus Suomen eläkejärjestelmään, yksityiskohtaiset mielipiteet eläkejärjestelmän, ...
  • Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Tenhunen, Sanna; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Palomäki, Liisa-Maria
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 13.11.2020)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen ...
  • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

   Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
   Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...
  • New methods in pension evaluation : Applications of trajectory analysis and dynamic microsimulation 

   Salonen, Janne
   Finnish Centre for Pensions : 02/2020 (Finnish Centre for Pensions, 25.08.2020)
   This study gives an overview of two new methods in pension evaluation finite mixture modeling technique called trajectory analysis and dynamic microsimulation. Trajectory analysis and microsimulation can be used to study ...
  • Nuorten työskentely ja eläkkeen karttuminen vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistusten näkökulmasta 

   Ilmakunnas, Ilari; Kuitto, Kati; Kuivalainen, Susan; Riekhoff, Aart-Jan; Salonen, Janne
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 09.02.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka tyypillistä 17–22-vuotiaiden työskentely on, kuinka paljon nuoret työskentelevät ja ansaitsevat sekä taustatekijöiden yhteyttä työskentelyyn. Tutkimuksessa myös havainnollistetaan, miten ...
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2015-2019 

   (Pensionsskyddscentralen, 27.02.2015)
   Forskningsprogrammet 2015–2019 beskriver utgångspunkterna och principerna för forskningen och dess inriktning på frågor som under de närmaste åren är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet. Åren 2015–2019 inriktas ...
  • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2020–2024 

   (Pensionsskyddscentralen, 02.04.2020)
   Pensionsskyddscentralens forskningsprogram för åren 2020–2024 beskriver de prioriterade forskningsområdena och riktar in forskningen på frågor som är viktiga med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet. Prioriterade områden ...
  • Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2015-2019 

   (Finnish Centre for Pensions, 27.02.2015)
   The research programme for the years 2015-2019 depicts the basis for and principles of our research. It shows that our research is directed towards important issues in terms of the near-future improvement of the pension ...
  • Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyyteen 

   Nopola, Tuija
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 09/2019 (Eläketurvakeskus, 26.11.2019)
   Raportissa tarkastellaan maahan- ja maastamuuton vaikutuksia väestörakenteeseen, työllisyyteen sekä eläkemenoon ja eläkemaksuun pitkällä aikavälillä skenaariolaskelmien avulla. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa.
  • Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

   Tenhunen, Sanna
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 05.05.2021)
   Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeaikaa varten säästämisen yleisyyttä, säästöjen käyttökohteita ja säästämättä jättämisen syitä. Lisäksi selvitetään säästämisen merkitystä arvioihin eläkeajan toimeentulosta. Tutkimuksessa ...
  • The Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2020-2024 

   (Finnish Centre for Pensions, 02.04.2020)
   The Research Programme of the Finnish Centre for Pensions for the period 2020-2024 depicts the focal areas of our research and directs our research towards issues that are crucial for the development of pension provision. ...