Julkaris sökguide

Allmänt om Julkaris sökegenskaper

Du kan göra en enkel sökning i Julkari med ett eller flera sökord eller en fras, eller bläddra i de olika indexen. Vill du söka mer utförligt kan du kombinera sökord och fraser med Booles operatorer (AND, OR, NOT) och parenteser, och/eller rikta in sökningen på ett specifikt sökfält. Alla sökningar kan göras antingen i hela Julkari eller i en viss samling, t. ex. Pensionsskyddscentralens (Eläketurvakeskus) samling. I denna sökguide berättar vi hur!

Exempel
barn* - söker också efter barnet, barnen, barnavård o.s.v.
jon*on - hakee jonson, jonsson, jonston…

Exempel
(hälsovård* OR sjukvård*)

Detaljerade sökinstruktioner

Kombinera söktermer och söksträngar med Booles operatorer (AND, OR, NOT)

Med Booles operatorer AND, OR och NOT kan du kombinera sökord och söksträngar. Om du i en och samma sökning använder dig av olika operatorer (t. ex. OR och AND), behövs en parentes () kring de kombinerade söktermerna. Även runt en söksträng där sökorden kombinerats med OR-operatorn, lönar det sig att använda en parentes. Parentesen fungerar så att den ”binder ihop” ord och söksträngar som hör ihop, och styr hur söksträngen ska tolkas av Julkari. Var noggrann med användningen av parenteser, för olika placering av parenteserna kan ändra söksträngens innebörd.

AND fokuserar

När du vill att alla de använda söktermerna ska förekomma i sökresultatets referenser, använd AND-operatorn. AND används automatiskt i Julkari, så att en sökning med två eller flera söktermer kombineras med Booles AND utan att AND behöver skrivas i sökfältet. Om du vill hitta publikationer där någon av söktermerna (men inte nödvändigtvis alla) finns i sökresultatets publikationer, använd OR-operatorn.

Exempel:

ungdom* AND depressi* AND spelberoende*
(eller ungdom* depressi* spelberoende*)

OR breddar

Kombinera synonymer, besläktade eller relaterade termer med OR-operatorn. I sökresultatet får du publikationer där en eller flera av termerna förekommer. Med OR-operatorn lönar det sig att i Julkari använda parenteser kring söksträngen, för att försäkra sig om en korrekt tolkning av sökningen.

Exempel:

(depressi* OR ångest*)

NOT begränsar

Använd NOT-operatorn då du vill utesluta en viss sökterm från sökresultatet. Använd NOT sparsamt, så du inte i misstag utesluter relevanta publikationer.

Exempel:

stress* NOT (arbetsstress OR ”arbetsrelaterad stress” OR utbränd*) – söker publikationer som innehåller ord som börjar på stress, men som samtidigt inte innehåller termerna arbetsstress, arbetsrelaterad stress eller utbrändhet.

AND, OR eller NOT-operatorer kombinerade i samma sökning

Med Booles operatorer kan du kombinera såväl söktermer som söksträngar (en lista av söktermer kombinerade med t. ex OR) med varandra. Då du kombinerar två eller flera söksträngar med varandra krävs en parentes kring söksträngen. Parentesen ”binder ihop” söktermer som hör ihop, och styr Julkari att tolka sökningen på rätt sätt.

Exempel:

(skol* OR grundskol*) AND (hälsa* OR hälso* OR välbefinnande) - söker efter publikationer där orden skol* ELLER grundskol* (eller båda) OCH hälsa* ELLER hälso* ELLER välbefinnande* (eller alla tre) förekommer i resultatet. Parenteserna säkerställer att sökorden som kombineras med OR-operatorn tolkas som en enhet som hör ihop.

(((unga* OR ungdom* OR tonåring*) AND depress*) NOT spelberoend*) - söker efter publikationer som innehåller ord för unga och depression, men inte spelberoende. Parenteserna säkerställer att sökorden som kombineras med OR-operatorn tolkas som en enhet som hör ihop.

Fler exempel hittar du i kapitlet Sökexempel!

Frassökning

I frassökningen skrivs citationstecken (”) kring sökorden. Använd frassökningen då du vill att sökorden förekommer bredvid varandra i sökresultatet. Använd även frassökningen i samband med ett begrepp, en titel eller ett sammansatt ord som innehåller specialtecken såsom frågetecken(?), utropstecken(!), snedstreck(/), bindestreck eller tankestreck(-), kolon(:), eller semikolon(;).

Exempel:

"EU-förordning"
"#ViTigerInte - Vad är hatretorik och hur hör den samman med kön?"

Fältsökning

Med fältsökning avses en sökning där sökningen inte riktar in sig på all information som finns tillgänglig om en publikation, utan på ett specifikt sökfält, såsom publikationens utgivningsår, titel, ämnesord osv.

Kom ihåg kolontecknet mellan sökfältet och söktermen/sökfrasen!

Här går vi igenom några av de mest allmänna sökfältstyperna.

Sök på utgivningsår

I sökfältet dc.date.issued kan du begränsa din sökning till ett specifikt år eller årsintervall.

Exempel:

dc.date.issued:2020
dc.date.issued:[2015 TO 2020]
barnfamilj* AND dc.date.issued:[2015 TO 2022]

Författarsökning

Publikationens författare söks i dc.contributor.author-fältet. Kom ihåg kolontecknet mellan sökfältet och söktermen/sökfrasen. Observera också användningen av citationstecken kring författarens namn.

Exempel:

dc.contributor.author:"taipale vappu"
dc.contributor.author:"taipale v"

I vetenskapliga artiklar används ofta bara den första bokstaven av författarens förnamn. För att få med alla författarens publikationer, lönar det sig att söka både på hela förnamnet och den första initialen.

dc.contributor.author:("taipale vappu" OR "taipale v")

Sökning på utgivare/förlag

För att söka efter en viss utgivares publikationer, rikta in din sökning till dc.publisher-fältet. Kom ihåg kolontecknet mellan sökfältet och söktermen/sökfrasen.

Exempel:

dc.publisher:who OR dc.publisher:"world health organization" ELLER alternativt:
dc.publisher:(who OR "world health organization")

Sökning på titel eller titelord

Om du vill hitta en specifik titel eller titlar som innehåller ett specifikt/specifika ord, rikta in sökningen på sökfältet dc.title. Kom ihåg kolontecknet mellan sökfältet och söktermen/sökfrasen.

Exempel:

dc.title:ung
dc.title: "Flexibel ålderspension: Ålderspension och partiell förtida ålderspension"
dc.title:(barn* OR ungdom* OR tonår*) AND dc.title:(hälsa OR välfärd) ELLER alternativt:
dc.title:((barn* OR ungdom* OR tonår*) AND (hälsa OR välfärd))

Sökning på specifik tidskrift eller serie

För att söka efter publikationer i en viss tidskrift eller serie, rikta din sökning på fältet dc.relation.ispartofseries. Kom ihåg kolontecknet mellan sökfältet och söktermen/sökfrasen.

Exempel:

dc.relation.ispartofseries:(bmj OR lancet)

Ämnesordssökning

Ämnesorden beskriver publikationens centrala innehåll. I Julkari används bland annat de kontrollerade vokabulärerna TERO och YSO. Alla publikationer i Julkari tilldelas inte ämnesord, men ämnesordssökningen är ändå ett bra komplement till titelsökningen, om du vill göra en mer fokuserad och avgränsad sökning. Du kan bekanta dig med Julkaris ämnesord i ämnesordsindexet (huvudsidans högra spalt).

Ämnesorden söks i subject-fältet. Kom ihåg kolontecknet mellan sökfätet och söktermen/sökfrasen!

OBS! Det är inget misstag att ämnesordsfältet saknar dc-attributet – sökning på enbart subject söker i alla Julkaris ämnesordsfält (det finns flera), och möjliggör en så omfattande sökning som möjligt.

Exempel:

subject:ojämlikhet
subject:(välfärd* OR häls* OR välbefinnande) AND dc.title:(barn* OR ung* OR familj* OR föräldrar*)

Sökning på UKM:s publikationstyp

I dc.type.okm-fältet kan du söka på Undervisnings- och kulturministeriets publikationstypsklasser. Till klasserna hör till exempel följande:

Kom ihåg kolontecknet mellan sökfältet och söktermen/sökfrasen!

Här hittar du alla Undervisnings- och kulturministeriets publikationstypsklasser (på finska).

Exempel:

dc.type.okm:(A1 OR A2) – söker original- och översiktsartiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Övriga sökfält

Utöver de tidigare nämnda sökfälten kan du också söka i dessa fält:

Kom ihåg kolontecknet mellan sökfältet och söktermen/sökfrasen!

Kombinering av fältsökningar

Du kan i samma sökning rikta sökningen till olika sökfält, till exempel så att du söker en viss författares konferenspublikationer, eller artiklar publicerade i vissa tidskrifter under en viss tidsperiod.

Exempel:

dc.relation.ispartofseries:(bmj OR lancet) AND dc.contributor.author:("gissler mika" OR "gissler m") – söker artiklar skrivna av Mika Gissler i tidskrifterna BMJ och Lancet.

dc.contributor.author:("hämeen-anttila k" OR "hämeen-anttila katri") AND dc.type.okm:(A1 OR A2) – söker Katri Hämeen-Anttilas publikationer av typen originalartikel eller översiktsartikel publicerade i en vetenskaplg tidskift. (Enligt UKM:s publikationstypsklassificering).

dc.contributor.author:("taipale vappu" OR "taipale v") AND dc.date.issued:[1990 TO 2000] – söker Vappu Taipales publikationer som är utgivna under 1990-talet.

Närhetssökning

Då du vill hitta publikationer där vissa ord förekommer nära varandra, använd närhetssökningen. Använd citationstecken kring sökorden, och därefter tildetecknet (~) samt siffran som markerar det maximala avståndet mellan orden i texten. I närhetssökningen kan sökorden inte trunkeras.

Exempel:

"sungdomar hälsa"~3 – söker efter publikationer, där orden ungdomar och hälsa är högst tre ord från varandra i texten. Orden kan förekomma i texten i vilken ordning som helst. Det spelar alltså ingen roll i vilken ordning du skriver dem.

"finnish health policy"~3 – söker efter publikationer där begreppet finnish health policy förekommer, men också t. ex. finnish national health policy.

"d vitamin"~2 – söker efter publikationer, där bokstaven d och ordet vitamin är högst två ord från varandra i texten. I resultatet kan till exempel följande variationer förekomma: d-vitamin, d vitamin eller vitamin d.

Sökexempel

dc.contributor.author:("taipale v" OR "taipale vappu") AND dc.date.issued:2005 – hittar publikationer författade av Vappu Taipale år 2005.

("d-vitamin" OR "vitamin d") AND dc.date.issued:[2018 TO 2020] – hittar publikationer relaterade till d-vitamin, publicerade under åren 2018-2020.

dc.relation.ispartofseries:(bmj OR nature) AND dc.contributor.author:("gissler m" OR "gissler mika") – hittar Mika Gisslers publikationer som är utgivna i tidskrifterna BMJ:n och Nature.

"finnish health policy"~3 – hittar publikationer där uttrycket ”finnish health policy” förekommer, mutta också t. ex. finnish national health policy.

"finnish policy"~3 AND dc.date.issued:[2015 TO 2020] – hittar publikationer från åren 2015 – 2020 som innehåller uttryck såsom finnish health policy, finnish social policy, finnish alcohol policy osv.

(dc.title:depressi* OR subject:depressi*) NOT (dc.title:(barn* OR ung* OR tonår*) OR subject:(barn* OR ung* OR tonår*)) – söker publikationer, vars titel och/eller ämnesordsfält innehåller orden depressiv, depression, depressionen osv., men utelämnar publikationer vars titel och/eller ämnesordsfält innehåller orden ung, ungdom, unga, tonåring, osv.

Export av referenser till RefWorks referenshanteringsprogram

Du kan exportera en enskild publikations referensuppgifter till referenshanteringsprogrammet RefWorks. För att exportera till RefWorks, öppna publikationssidan (klicka på publikationens titel) och på den runda röda ikonen till vänster under titeln. Röd RefWorks-ikon