Julkarin saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan Julkari-julkaisuarkistoa ja on laadittu 9.1.2020.

www-osoite: www.julkari.fi

Digitaalinen julkaisuarkisto Julkari on STM:n hallinnonalan julkaisuarkisto, joka on perustettu vuonna 2012. Arkisto sisältää aineistoa takautuvasti 1980-luvulta alkaen.

Arkistossa mukana olevat organisaatiot

Eläketurvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Säteilyturvakeskus (STUK), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (ja sen edeltäjät Kansanterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes), Työterveyslaitos (TTL)

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaavat arkistoa käyttävät organisaatiot, jotka ovat itse arvioineet sisältöjensä saavutettavuuden.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Tämä seloste on laadittu 9.1.2020.

Ei-saavutettava sisältö

Ennen 23.9.2018 arkistoon tallennettuun aineistoon ei sovelleta lakia, sillä sitä ei päivitetä eikä tarvita viranomaisessa kesken olevan asian hoitamisessa. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 2 momentti).

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

23.9.2018 jälkeen tallennettujen liitetiedostojen saavutettavuuteen liittyvät puutteet eritellään seuraavassa organisaatioittain.

Eläketurvakeskus

Vuodesta 2020 lähtien ilmestyneet julkaisut noudattavat WCAG 2.0/AA-vaatimustason saavutettavuuskriteereitä. Julkaisuissa on huomioitu värikontrastit ja kuvioille on lisätty tekstivastineet. Myös tekstien luettavuuteen on kiinnitetty huomiota. Yksittäisissä julkaisuissa voi olla virheellisiä tageja sekä lukemisjärjestykseen ja monikielisyyteen liittyviä ongelmia. Työeläke-lehti on luettavissa myös digilehtenä osoitteessa https://tyoelakelehti.fi/. Eläketurvakeskus ei vastaa tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteiden saavutettavuudesta.

Fimea

Ajanjaksolla 23.9.2018–23.9.2019 Fimea on tallentanut Julkariin noin 90 kpl julkaisuja. Näiden julkaisujen saavutettavuudessa on puutteita mm. alt-tekstit puuttuvat kuvioista ja taulukoista.

Fimean SIC!-lehdessä julkaistut artikkelit löytyvät saavutettavassa muodossa lehden verkkosivulta sic.fimea.fi.

Tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteet ovat linkkejä ulkopuolisen tahon julkaisuun sisältyvään artikkeliin. Näiden osalta Fimea ei vastaa julkaisujen saavutettavuudesta.

Säteilyturvakeskus (STUK)

STUKin julkaisut, jotka on tallennettu arkistoon 23.9.2018–23.9.2019, eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Tiedostoista esimerkiksi puuttuu vaihtoehtoisia kuvatekstejä. STUKin julkaisupohjat on tehty saavutettaviksi vuoden 2019 aikana, ja 23.9.2019 jälkeen julkaisuille on myös tehty saavutettavuustarkistus ennen niiden julkaisua.

THL

Julkaisut täyttävät pääsääntöisesti saavutettavuusvaatimukset 1.4.2019 alkaen. 23.9.2018–1.4.2019 välisenä aikana Julkariin tallennettiin noin 100 sellaista liitetiedostoa, josta puuttuvat alt-tekstit ja otsikot. Nämä liitetiedostot ovat kuitenkin rakenteisia ja apuvälineillä luettavissa. THL on uudistanut julkaisujen taittopohjat saavutettaviksi vuoden 2019 aikana. Yksittäisissä julkaisuissa voi olla lukemisjärjestykseen liittyviä ongelmia. Tutkimusartikkelien rinnakkaistallenteet eivät ole saavutettavia, koska ne eivät ole THL:n omia julkaisuja.

Työterveyslaitos

Saavutettavuusdirektiivin piirissä olevat 23.9.2018 jälkeen julkaistut tutkimukset ja raportit ovat saavutettavia muuten kuin värikontrastin ja taulukoiden osalta. Yksittäisissä julkaisuissa voi olla myös virheellisiä tageja sekä lukemisjärjestykseen ja monikielisyyteen liittyviä ongelmia.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita, jotka pyritään korjaamaan 23.9.2020 mennessä.

Havaittava

Otsikkotasoissa on puutteita.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivuilta puuttuu H1-tason otsikot.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Tekstin ja taustavärien kontrasti ei ole kaikilta osin riittävän suuri.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Käyttöliittymässä keltainen ja vaaleanharmaa teksti eivät erotu taustasta kyllin hyvin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Julkaisuun liittyvien ulkopuolisten linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Julkaisujen ohessa olevat Twitteriin ja RefWorksiin vievien linkkien selitykset eivät ole selkeät, eikä niistä käy täysin ilmi niiden kohdetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Navigoitava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostilla:

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000