Viitteet 1-20 / 659

  • Arbetspension 2:2018 

   (Eläketurvakeskus, 03.12.2018)
  • Suomen työeläkevakuutetut 2017 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja 11/2018;Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018 (Eläketurvakeskus, 03.12.2018)
   Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin.
  • Työeläke 5:2018 

   (Eläketurvakeskus, 26.11.2018)
   Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen haluaa uudistaa työeläkeotteen helposti saavutettavaksi asiakaslähtöiseksi tuotteeksi. Työeläke-lehdessä 5:2018 hän kertoo näkemyksensä palvelujen uudistamistarpeesta osana ...
  • Sijoitusriskien vaikutus TyEL:n rahoitukseen 

   Sankala, Mikko; Reipas, Kaarlo; Kaliva, Kasimir
   Eläketurvakeskuksen raportteja : 05/2018 (Eläketurvakeskus, 21.11.2018)
   Raportissa tutkitaan sijoitusriskien vaikutuksia TyEL:n mukaisten eläkkeiden rahoitukseen yhdistämällä Eläketurvakeskuksen sijoitustuottomallin tuottamat realisaatiot Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumalliin. ...
  • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2017 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja 10/2018Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018 (Eläketurvakeskus, 30.10.2018)
   Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 1.2.2017–31.7.2018 

   Kannisto, Jari
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 09/2018 (Eläketurvakeskus, 05.10.2018)
   Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkelajien alkua ja kehitystä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta kuvataan eläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia sekä heidän työntekoaan eläkkeen ensimmäisen ...
  • Työeläke 4:2018 

   (Eläketurvakeskus, 01.10.2018)
   Työeläke-lehti 4:2018 kertoo työtä tekevistä ja työn tekemisen eri tavoista. Yhä enemmän on heitä, joiden ansiot ja eläketurva kertyvät pienistä puroista. Lehti tutustuu myös katoavaan perinteiseen ammattikuntaan reportaasissa ...
  • Pension indicators 2018 


   Finnish Centre for Pensions, Reports : 04/2018 (Finnish Centre for Pensions, 25.09.2018)
   This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
  • Retirement trajectories in the Netherlands and Finland : Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation 

   Riekhoff, Aart-Jan
   Finnish Centre for Pensions, Studies : 05/2018 (Eläketurvakeskus, 11.09.2018)
   This study approaches retirement as trajectories from work to old-age pension. Using detailed longitudinal register data from the Netherlands and Finland, it analyses sequences of income and labour market statuses in late ...
  • Arbetspensionsrehabilitering 2017 

   Saarnio, Leena
   Statistik från pensionsskyddscentralen : 8/2018 (Pensionsskyddscentralen, 04.09.2018)
   I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
  • Työeläkeindikaattorit 2018 


   Eläketurvakeskuksen raportteja : 3/2018 (Eläketurvakeskus, 30.08.2018)
   Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
  • Suomen työeläkkeensaajat 2017 


   Eläketurvakeskuksen tilastoja 07/2018Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018 (Eläketurvakeskus, 28.06.2018)
   Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
  • Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 

   Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 06/2018 (Eläketurvakeskus, 26.06.2018)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2017. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
  • Pensioners’ subjective economic well-being in European countries : comparisons behind the income satisfaction paradox 

   Palomäki, Liisa-Maria
   Studies : 04/2018 (Finnish Centre for Pensions, 18.06.2018)
   This study expands the research on the relativity of financial satisfaction in old age by taking into account contextual and longitudinal aspects. With multilevel and longitudinal analysis methods, this study looks at how ...
  • Arbetspension 1:2018 

   (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Skattefinansierade vårdtjänster utgör inkomstöverföringar till pensionstagare. I juninumret av Arbetspension diskuteras frågan om vem som anlitar mest tjänster, vilken andel användarna betalar själva som klientavgifter och ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2017 

   (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Työeläkekuntoutus vuonna 2017 

   Saarnio, Leena
   Eläketurvakeskuksen tilastoja : 5/2018 (Eläketurvakeskus, 12.06.2018)
   Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 2005 lähtien, pääpaino on vuodessa 2017. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, ...
  • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017 

   Ahonen, Kati; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu
   Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Tutkimus tuottaa tietoa 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksista. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rahat riittävät tavanomaiseen kulutukseen, mihin rahaa käytetään, millaisiin menoihin toimeentulovaikeudet ...
  • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2017 

   (Eläketurvakeskus, 04.06.2018)
   Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot julkaistaan vuosittain Työeläke-lehden liitteenä. Sen avulla voi helposti vertailla työeläkelaitosten tilinpäätöstietoja edelliseltä vuodelta. Julkaisusta löytyy esimerkiksi vakuutusmaksutulon ...
  • Työeläke 3:2018 

   (Eläketurvakeskus, 04.06.2018)
   Sote-palvelujen käyttäjinä eläkkeensaajat saavat hyödykseen verovaroin kustannettuja tulonsiirtoja. Työeläke-lehti 3:2018 porautuu ydinkysymyksen: kuka palveluja käyttää ja minkä osuuden käyttäjä maksaa asiakasmaksuina itse.