Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020 


  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2021 (Eläketurvakeskus, 30.09.2021)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Työeläkeindikaattorit 2021 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2021 (Eläketurvakeskus, 23.09.2021)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
 • Pension adequacy and sustainability : An evaluation of the Finnish pension system 

  Andersen, Torben M. (Finnish Centre for Pensions, 17.09.2021)
  An international and independent evaluation of the Finnish pension system conducted by Professor Torben M. Andersen (Aarhus University) at the request of the Finnish Centre for Pensions. Available only online.
 • Eläkkeiden riittävyys ja kestävyys : arvio Suomen eläkejärjestelmästä 

  Andersen, Torben M. (Eläketurvakeskus, 17.09.2021)
  Professori Torben M. Andersenin (Aarhus Universitet) tekemä kansainvälinen arvio Suomen eläkejärjestelmästä, sen riittävyydestä ja kestävyydestä. Arvio on Eläketurvakeskuksen tilaama. Suomenkielinen käännös alkuperäis ...
 • Mistä vuonna 2019 alkaneet vanhuuseläkkeet karttuivat? 

  Palotie-Heino, Tiina; Lampi, Jukka; Risku, Ismo
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 08/2021 (Eläketurvakeskus, 30.08.2021)
  Julkaisussa tarkastellaan vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden eri karttumaperusteita. Erityisesti tarkastellaan eri sosiaalietuusjaksoilta kertyneen eläkkeen sekä ns. lykkäyskorotuksen ja tulevan ajan merkitystä.
 • Earnings-related pension recipients in Finland 2020 


  Official Statistics of Finland: Social Protection 2021Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 07/2021 (Finnish Centre for Pensions, 27.08.2021)
  The publication includes statistics on Finnish earnings-related pension recipients, new retirees on an earnings-related pension and earnings-related pension expenditure. The data covers all private and public sector statutory ...
 • Arbetspensionstagare i Finland 2020 


  Finlands officiella statistik: Socialskydd 2021Statistik från Pensionsskyddscentralen : 06/2021 (Pensionsskyddscentralen, 27.08.2021)
  Publikationen innehåller statistiska uppgifter om arbetspensionstagarna, de nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften i Finland. Uppgifterna omfattar hela det lagstadgade pensionsskyddet inom den privata ...
 • Suomen työeläkkeensaajat 2020 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja 05/2021Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021 (Eläketurvakeskus, 30.06.2021)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Pocket Statistics 2021 


  Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 4 (Finnish Centre for Pensions, 29.06.2021)
  Pocket Statistics comprises key statistical data on pension provision. It also includes information on the overall social security and population of Finland. The publication is available in Finnish, Swedish and English.
 • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2021 


  Statistik från pensionsskyddcentralen : 4 (Pensionsskyddcentralen, 29.06.2021)
  I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
 • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2021 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 4 (Eläketurvakeskus, 29.06.2021)
  Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
 • Eläkebarometri 2021 

  (Kantar TNS Oy, 13.07.2021)
  Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ...
 • Total pension in Finland 2021 : How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined? 

  Ritola, Suvi; Tuominen, Samuli
  Finnish Centre for Pension, Reports : 05/2021 (Finnish Centre for Pensions, 08.06.2021)
  In this review, we bring together the components which affect the determination of the total pension in Finland in 2021. The amount of the take-home net pension is affected by how the earnings-related and national pension ...
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2020 

  Saarnio, Leena; Kaasila, Marjo
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 04.06.2021)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutusta vuonna 2020. Julkaisu sisältää keskeiset tilastotiedot työeläkekuntoutuksesta linkitettynä ajantasaiseen tilastotietokantaan.
 • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2015-2019 

  (Pensionsskyddscentralen, 27.02.2015)
  Forskningsprogrammet 2015–2019 beskriver utgångspunkterna och principerna för forskningen och dess inriktning på frågor som under de närmaste åren är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet. Åren 2015–2019 inriktas ...
 • Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2015-2019 

  (Finnish Centre for Pensions, 27.02.2015)
  The research programme for the years 2015-2019 depicts the basis for and principles of our research. It shows that our research is directed towards important issues in terms of the near-future improvement of the pension ...
 • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

  Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
  Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...
 • Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

  Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 05.05.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeaikaa varten säästämisen yleisyyttä, säästöjen käyttökohteita ja säästämättä jättämisen syitä. Lisäksi selvitetään säästämisen merkitystä arvioihin eläkeajan toimeentulosta. Tutkimuksessa ...
 • Eläkeaikeiden muutos vuosina 2008–2018 ja eläkeaikeet vuonna 2018 

  Nivalainen, Satu
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 26.04.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, miten aiottu eläkeikä on muuttunut vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen, vuodesta 2008 vuoteen 2018. Tarkastelussa on myös aiotun eläkeiän muutos suhteessa alimman vanhuuseläkeiän muutokseen. ...
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2020 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 25.03.2021)
  Vuodesta 2017 alkaen osittainen varhennettu vanhuuseläke on tarjonnut mahdollisuuden ottaa karttuneesta eläkkeestä puolet maksuun 61 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Työuraeläke otettiin käyttöön vuotta myöhemmin ja on ...

Näytä lisää