Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Suomen työeläkkeensaajat 2020 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja 05/2021Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2021 (Eläketurvakeskus, 30.06.2021)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Pocket Statistics 2021 


  Statistics from the Finnish Centre for Pensions : 4 (Finnish Centre for Pensions, 29.06.2021)
  Pocket Statistics comprises key statistical data on pension provision. It also includes information on the overall social security and population of Finland. The publication is available in Finnish, Swedish and English.
 • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2021 


  Statistik från pensionsskyddcentralen : 4 (Pensionsskyddcentralen, 29.06.2021)
  I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
 • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2021 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 4 (Eläketurvakeskus, 29.06.2021)
  Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
 • Eläkebarometri 2021 

  (Kantar TNS Oy, 13.07.2021)
  Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ...
 • Total pension in Finland 2021 : How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined? 

  Ritola, Suvi; Tuominen, Samuli
  Finnish Centre for Pension, Reports : 05/2021 (Finnish Centre for Pensions, 08.06.2021)
  In this review, we bring together the components which affect the determination of the total pension in Finland in 2021. The amount of the take-home net pension is affected by how the earnings-related and national pension ...
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2020 

  Saarnio, Leena; Kaasila, Marjo
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 04.06.2021)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutusta vuonna 2020. Julkaisu sisältää keskeiset tilastotiedot työeläkekuntoutuksesta linkitettynä ajantasaiseen tilastotietokantaan.
 • Pensionsskyddscentralens forskningsprogram 2015-2019 

  (Pensionsskyddscentralen, 27.02.2015)
  Forskningsprogrammet 2015–2019 beskriver utgångspunkterna och principerna för forskningen och dess inriktning på frågor som under de närmaste åren är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet. Åren 2015–2019 inriktas ...
 • Research Programme of the Finnish Centre for Pensions 2015-2019 

  (Finnish Centre for Pensions, 27.02.2015)
  The research programme for the years 2015-2019 depicts the basis for and principles of our research. It shows that our research is directed towards important issues in terms of the near-future improvement of the pension ...
 • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

  Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
  Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...
 • Taloudellinen varautuminen eläkeaikaan : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

  Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 05.05.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeaikaa varten säästämisen yleisyyttä, säästöjen käyttökohteita ja säästämättä jättämisen syitä. Lisäksi selvitetään säästämisen merkitystä arvioihin eläkeajan toimeentulosta. Tutkimuksessa ...
 • Eläkeaikeiden muutos vuosina 2008–2018 ja eläkeaikeet vuonna 2018 

  Nivalainen, Satu
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 26.04.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, miten aiottu eläkeikä on muuttunut vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen, vuodesta 2008 vuoteen 2018. Tarkastelussa on myös aiotun eläkeiän muutos suhteessa alimman vanhuuseläkeiän muutokseen. ...
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2020 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 25.03.2021)
  Vuodesta 2017 alkaen osittainen varhennettu vanhuuseläke on tarjonnut mahdollisuuden ottaa karttuneesta eläkkeestä puolet maksuun 61 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Työuraeläke otettiin käyttöön vuotta myöhemmin ja on ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2019 

  Kesälä, Meeri; Iire, Henna
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 25.03.2021)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2019 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, maksuluokista, ...
 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2020 

  Puuperä, Eeva
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 11.03.2020)
  Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2020 yhteensä 1,6 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2020 tehdyissä ...
 • Eläkejärjestelmien riskit ja niiden jakautuminen eri osapuolille : Viiden maan työeläkejärjestelmät vertailussa 

  Mielonen, Antti
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 03/2021 (Eläketurvakeskus, 11.03.2021)
 • Työeläkkeen laskentaopas 2021 

  Kujanpää, Johanna; Hietaniemi, Marjukka
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 04.03.2021)
  Työeläkkeen laskentaopas on käsikirja, johon on koottu keskeiset työeläkkeen laskentasäännöt. Laskentaoppaassa käsitellään eläkelaskennan perusteita esimerkkien kera. Opas on tarkoitettu oppikirjaksi sosiaalivakuutusta ...
 • Kuolevuuden kehityksen vaikutuksia eläkejärjestelmään 

  Nopola, Tuija
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2021 (Eläketurvakeskus, 18.02.2021)
  Raportissa verrataan Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaista kuolevuuskehitystä muiden maiden ja Eurostatin ennusteisiin. Lisäksi esitetään vaihtoehtoisten kuolevuuskehitysten vaikutuksia eläkkeiden rahoitukseen, eläkeikään ...
 • Nuorten työskentely ja eläkkeen karttuminen vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistusten näkökulmasta 

  Ilmakunnas, Ilari; Kuitto, Kati; Kuivalainen, Susan; Riekhoff, Aart-Jan; Salonen, Janne
  Eläketurvakeskuksen julkaisuja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 09.02.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka tyypillistä 17–22-vuotiaiden työskentely on, kuinka paljon nuoret työskentelevät ja ansaitsevat sekä taustatekijöiden yhteyttä työskentelyyn. Tutkimuksessa myös havainnollistetaan, miten ...
 • Kokonaiseläke 2021 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

  Ritola, Suvi; Tuominen, Samuli
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 01/2021 (Eläketurvakeskus, 29.01.2021)
  Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...

Näytä lisää