Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

  Palomäki, Liisa-Maria; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 07/2020 (Eläketurvakeskus, 07.01.2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan 25‒67-vuotiaiden suomalaisten luottamusta eläketurvaan moniulotteisesti. Tarkastelun kohteena ovat yleinen luottamus Suomen eläkejärjestelmään, yksityiskohtaiset mielipiteet eläkejärjestelmän, ...
 • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2019 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 14/2020 (Eläketurvakeskus, 22.12.2020)
  Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2019. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
 • Eläkeuudistus 2017 : Kuiskatenko kuului nuorten ääni? 

  Karhunen, Jussi
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 06/2020 (Eläketurvakeskus, 16.12.2020)
  Tutkimuksessa kuvataan, miten nuoria edustavat etujärjestöt pyrkivät vaikuttamaan vuoden 2017 eläkeuudistukseen ja uudistusta koskevaan lainsäädäntöön ja miten he onnistuivat vaikuttamaan uudistuksen sisältöön.
 • Työkyvyttömyyseläkkeiden z-mallin sovittaminen 

  Aho, Jaakko
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2020 (Eläketurvakeskus, 14.12.2020)
  Työkyvyttömyysetuuksien vakuutustekninen laskenta on toteutettu työeläkejärjestelmässä niin sanotun z-mallin avulla. Mallin parametrit on sovitettu aineistoon viimeksi vuonna 1986. Tässä työssä esitetään käyttökelpoinen ...
 • Ammatillisen kuntoutuksen organisointi, oikeus kuntoutukseen ja etuudet Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa 

  Mielonen, Antti
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
  Raportissa on tarkasteltu ja vertailtu ammatillisen kuntoutuksen organisointia, sen piiriin pääsyä sekä myönnettäviä etuuksia Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Ammatillisen kuntoutuksen käsite voi maasta ...
 • Suomen työeläkevakuutetut 2019 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2020Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2020 (Eläketurvakeskus, 11.12.2020)
  Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja palkansaajien eläkettä kartuttaneista ansioista sekä ...
 • Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2019 

  Kesälä, Meeri
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 12/2020 (Eläketurvakeskus, 08.12.2020)
  Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2019 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden ...
 • Eläkkeelle siirtymisen kannustimien arviointi mikrosimulointilaskelmilla 

  Tikanmäki, Heikki
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 12/2020 (Eläketurvakeskus, 08.12.2020)
  Raportissa esitetään laskelmia, kuinka paljon loppuelinkaaren tulot muuttuvat eri tulokäsitteillä, jos eläkkeelle siirtymistä lykkää alimman vanhuuseläkeiän yli. Tarkastelussa ovat vuosina 1954–1984 syntyneet ikäluokat. ...
 • Tutkimuksia eläkeläisten pienituloisuuden ja toimeentulon dynamiikasta Suomessa vuosina 1995–2014 

  Rantala, Juha
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 05/2020 (Eläketurvakeskus, 26.11.2020)
  Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulon ja pienituloisuuden kehitystä eläkkeelle siirryttäessä ja eläkeaikana. Eläkettä edeltävän tulotason, eläkeajan tulorakenteen sekä sosioekonomisten ja -demografisten ...
 • Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan? : Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä 

  Tenhunen, Sanna; Ilmakunnas, Ilari; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Mustonen, Jaakko; Palomäki, Liisa-Maria
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2020 (Eläketurvakeskus, 13.11.2020)
  Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen ...
 • Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2019 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 11/2020 (Eläketurvakeskus, 29.10.2020)
  Raportissa tarkastellaan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
 • Pension Indicators 2020 


  Finnish Centre for Pensions, Reports : 11/2020 (Finnish Centre for Pensions, 20.10.2020)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
 • Eläkkeet ja sukupuolten tasa-arvo : miesten ja naisten eläke-ero eri ikäluokkien esimerkkitapauksilla 

  Ritola, Suvi
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 05.10.2020)
  Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkitapausten avulla vuonna 1955, 1965, 1975, 1985 ja 1995 syntyneiden miesten ja naisten eläkkeitä ja eläke-eron taustalla olevia tekijöitä. Lapsenhoitoaikojen vaikutusta sukupuolten ...
 • Statistical yearbook of pensioners in Finland 2019 


  Official Statistics of Finland: Social protection 2020Statistics from the Finnish Centre for Pensions 10/2020 (Finnish Centre for PensionsThe Social Insurance Institution of Finland, 29.09.2020)
  The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.
 • Statistik över pensionstagarna i Finland 2019 


  Finlands officiella statistik: Socialskydd 2020Statistik från Pensionsskyddscentralen 09/2020 (PensionsskyddscentralenFolkpensionsanstalten, 29.09.2020)
  Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981.
 • Eläkkeiden rahoituksen automaattisista vakautusmekanismeista Alankomaissa, Japanissa, Kanadassa, Ruotsissa ja Saksassa 

  Mielonen, Antti; Risku, Ismo; Vidlund, Mika; Väänänen, Niko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 10/2020 (Eläketurvakeskus, 21.09.2020)
  Raportissa esitellään käytössä olevia eläkejärjestelmän rahoituksen vakautusmekanismeja viidessä eri maassa. Vakautusmekanismit mahdollistavat eläkkeiden rahoitusriskien jakamisen siirtämällä riskejä nykyisiin ja tuleviin ...
 • Työeläkeindikaattorit 2020 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 09/2020 (Eläketurvakeskus, 16.09.2020)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
 • Kysely oman eläkkeen selvittämiseen sopivista palvelutavoista 

  (Eläketurvakeskus, 15.09.2020)
  Kyselytutkimus tarkastelee, millaisten palvelukanavien kautta omia eläketietoja halutaan tarkastella ja millaiset tiedot ihmisiä kiinnostavat.
 • Handbok för beräkning av arbetspensioner 1998 

  (Pensionsskyddscentralen, 1998)
 • Työeläkkeen laskentaopas 1987 

  (Eläketurvakeskus, 1987)

Näytä lisää